nr. 46 din data 26.03.2015 Privind desemnarea unui consilier local care sa faca parte din consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Vasile Moldovan Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.46/26.03.2015

Privind desemnarea unui consilier local
care să facă parte din consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Vasile
Moldovan Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 26 martie 2015.

În baza prevederilor Legii educației naționale
nr. 1/2011, modificată și completată;.

Văzând Referatul nr.6664/18.03.2015, întocmit de secretarul municipiului
Târnăveni.

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se mandatează domnul
consilier local Bercea Ioan, să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii
Gimnaziale Vasile Moldovan Târnăveni.

           

           Președinte
de ședință,

                  Torok Cristina

                                                                                                  Avizează pentru
legalitate,

        Secretar,

                                                                                                     Groza Viorel Răzvan