nr. 48 din data 26.03.2015 Privind aprobarea modificarii art.17 aliniat 1,Cap.III dinRegulamentul de functionare a asociatiilor de proprietari, atributiile administratorului de condominiu, metodologia de suspendare, retragere si/sau anularea atestatului de administrare precum si exercitarea controlului de catre administratia publica locala asupra activitatii asociatiilor de proprietari din municipiul Tarnaveni.

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA
NR. 48/26.03.2015

Privind  aprobarea modificării art.17 aliniat 1,Cap.III
din  Regulamentul de funcționare a
asociațiilor de proprietari, atribuțiile administratorului de condominiu,metodologia
de suspendare, retragere și/sau anularea 
atestatului de administrare precum și exercitarea controlului de către
administrația publică locală asupra activității asociațiilor de proprietari din
municipiul Târnăveni .

 

Consiliul local al MunicipiuluiTârnăveni,
întrunit în ședința
ordinară  din data de 26 martie 2015;

Având în vedere referatul de specialitate
privind
modificarea art.17 aliniatul 1, Cap.III din  Regulamentul
de funcționare a asociațiilor de proprietari, atribuțiile administratorului de
condominiu,metodologia de suspendare, retragere și/sau anularea  atestatului de administrare precum și
exercitarea controlului de către administrația publică locală asupra
activității asociațiilor de proprietari din municipiul Târnăveni , întocmit în
cadrul Direc
ției
Economice
și înregistrat sub nr.6853/19.03.2015;

        Ținând seama de prevederile Legii
nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de
proprietari și ale Normelor Metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.1588/2007;

       Respectând procedura prevăzută de Legea
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art.36 alin.(1) și al art.45
alin(1)  din Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată , cu modificările și completările
ulterioare,

                                                                                                                     

HOTĂRĂȘTE:

         

Articol unic: Se aprobă modificarea
art.17 aliniat 1,Cap.III
din  Regulamentul
de funcționare a asociațiilor de proprietari, atribuțiile administratorului de
condominiu,metodologia de suspendare, retragere și/sau anularea  atestatului de administrare precum și
exercitarea controlului de către administrația publică locală asupra
activității asociațiilor de proprietari din municipiul Târnăveni , după cum
urmează:

(1) Persoanele
fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile, sunt
atestate de către primarul municipiului Târnăveni, la propunerea compartimentului
specializat din cadrul autorității administrației publice locale, în temeiul
unei hotărâri a consiliului local. 

             

 
Președinte de ședință,

                 Torok Cristina

                                                  Avizează pentru legalitate,

    Secretar,

                                                                                                     Groza Viorel Răzvan