nr. 49 din data 26.03.2015 Privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile la Asociatiile de proprietari din municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                           

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL    

 

HOTĂRÂREA NR.49/26.03.2015

Privind aprobarea žRegulamentului referitor la procedura de atestare a
persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile
la Asociațiile de proprietari din municipiul Târnăveni 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 26 martie 2015.

Văzând Expunerea de motive înregistrată sub nr.6866
din 20.03.2015;

Având în vedere prevederile art.35 alin.(1) și art.54
alin.(1) și (2) din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și
funcționarea asociațiilor de proprietari;

Luând act de prevederile art.58 alin.(1),(2),(3) și
(4) din Hotărârea Guvernului nr.1588/2007, pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007, privind înființarea, organizarea
și funcționarea asociațiilor de proprietari;

În temeiul art.36 alin.(2) lit.a),lit.d) și ale art.45
alin. (1) din Legea nr.215/200 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se
aprobă žRegulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice care
doresc să obțină calitatea de administrator de imobile la Asociațiile de
proprietari din municipiul Târnăveni , conform Anexei la prezenta hotărâre,
parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se
împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni să elibereze atestatele de
administrator de imobile, pentru persoanele fizice care îndeplinesc condițiile
stabilite prin Regulamentul prevăzut în Anexă la prezenta, ca urmare a
propunerilor făcute de compartimentul specializat, în baza listei nominale,
înaintată de către Comisia de examinare, cu persoanele care au promovat
examenul organizat în acest sens.

          

            Președinte de ședință,

     Torok
Cristina

        Avizează pentru legalitate,

      
Secretar,

       Groza
Viorel Răzvan