nr. 50 din data 26.03.2015 Privind aprobarea completarii Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor de transport public local in municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.50/26.03.2015

 Privind aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor de
transport public local în municipiul Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,
întrunit în ședința ordinară din data de 26 martie 2015;

Văzând Referatul de specialitate nr. 6603/
17.03.2015,  întocmit de Compartimentul
œTransport Public
Local 
;

            Având în vedere prevederile:

         
Art. 1, alin. (2), litera h) din Legea nr. 51/ 2006,
Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

         
Legii nr. 92/ 2007,
Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările
ulterioare;

         
Ordinului nr. 353/
2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport
public local nr. 92/ 2007

         
Ordinului nr. 972/
2007 pentru aprobarea    
Regulamentului- cadru pentru efectuarea serviciului de transport public
local și a Caietului de sarcini- cadru al serviciului de transport public
local;

În temeiul art. 36, alin. (2) lit.d), alin.(6)
lit. a)  pct. 14, alin.(5), lit.a) și al
art. 45, alin.(1), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                  

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă completarea Regulamentului
de organizare și funcționare a serviciilor de transport public local în
municipiul Târnăveni,aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Târnăveni nr.130/2011, cu anexele 6 și 7.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

     Torok
Cristina

             Avizează
pentru legalitate,

       Secretar,

       Groza
Viorel Răzvan