nr. 51 din data 26.03.2015 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal construire Centru zonal de coordonare Transilvania si unitatea de combatere a caderilor de grindina Mures

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.51 /26.03.2015

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
“ construire Centru zonal de coordonare Transilvania și unitatea de combatere
a căderilor de grindină MUREȘ 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară
din data de 26 martie 2015;

Văzând referatul nr. 7166/ 24.03.2015,
întocmit de către Arhitectul Șef al Municipiului Târnăveni;

În baza art. 27¹ lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările
ulterioare
;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Planul
Urbanistic Zonal pentru construire Centru zonal de coordonare Transilvania și
unitatea de combatere a căderilor de grindină MUREȘ , din cadrul programului
național Sistemul național de combatere a căderilor de grindină și creștere a
precipitațiilor , în Târnăveni,  P-ța
Obor F.N.

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,

     
Torok Cristina

 

Avizează pentru legalitate

     Secretar,

      Groza Viorel Răzvan