nr. 52 din data 26.03.2015 Privind aprobarea Regulamentului de amplasare si autorizare a mijloacelor de publicitate in municipiul Tarnaveni

R O
M N I A

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 52
/26.03.2015

Privind aprobarea Regulamentului de
amplasare și autorizare a mijloacelor de publicitate în municipiul
Târnăveni

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26
martie 2015;

Văzând
referatul nr. 7191/ 24.03.2015,
întocmit de către Arhitectul Șef al Municipiului Târnăveni;

În
baza dispozițiilor Legii nr.185/2013, privind
amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și
completările ulterioare
;

În
temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se
aprobă  Regulamentul de amplasare
și autorizare a mijloacelor de publicitate în municipiul Târnăveni.

Art.2.Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

        Președinte de
ședință,

   Torok
Cristina


                                                                     
Avizează pentru
legalitate

                                                                                     
Secretar,

                                                                             
Groza Viorel Răzvan

 

Regulamentul de amplasare si autorizare a mijloacelor de publicitate