ANUNT – vanzare prin licitatie publica cu strigare a unui spatiu medical situat in municipiul Tarnaveni, str. Republicii nr. 35

A N U N Ț  D E V N Z A R E

 

Primăria
Municipiului Târnăveni
, cu sediul în Târnăveni, str. Piața Primăriei,
nr.7, tel. 0265443400, fax.0265446312, prin comisia de vânzare a spațiilor
medicale constituită la nivelul municipiului Târnăveni prin Dispoziția
Primarului nr. 713/10.06.2014,

În temeiul prevederilor art. 18 și următoarele din OG
nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a
unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum
și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical,

Organizează licitație publică cu strigare în data de 23
aprilie 2015, ora 10,00
, camera 6, pentru vânzarea spațiului situat
în  Târnăveni, str. Republicii nr.35, județ MUREȘ, în suprafață utilă de 27,61
mp (din care 18,035 mp. cabinet
și 9,575 mp. părți comune), înscris în CF
nr.51796
și a cotei de 42,89 mp. din terenul aferent.

Persoanele interesate vor depune documentele necesare la
sediul Primăriei municipiului Târnăveni până în data de 22 aprilie 2015, ora
9,00.

Sunt considerate documente necesare pentru
participarea la licitație
:

A. pentru persoane juridice:

a) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de
oficiul registrului comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate
actele adiționale relevante și de pe certificatul de înregistrare fiscală;

 b) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o
bancă comercială română;

 c) dovada privind achitarea tuturor obligațiilor
fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de
atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

 d) declarație pe propria răspundere a
reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu
se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment;

 e) declarație pe propria răspundere, din care să
rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condițiile
OG 68/2008.

 f) împuternicire de la asociați pentru
reprezentantul legal al persoanei juridice;

 g) garanția de participare la licitație;

 h) taxa de participare la licitație.

B. pentru furnizorii de servicii medicale persoane
fizice:

a) copie de pe actul de identitate;

 b) copie de pe autorizația de funcționare eliberată
de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, din
care rezultă că are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale,
cu sau fără activități conexe acestora;

 c) dovadă privind achitarea tuturor obligațiilor
fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de
atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

 d) declarație pe propria răspundere,
din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în
condițiile OG 68/2008;

 e) garanția de
participare la licitație;

 f) taxa de participare la licitație.

 

Garanția de participare la licitație, stabilită la suma
de 1.022 euro, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr,
42/26.03.2015 se achită până în data de 21.04.2015, ora 12,00 în contul RO 43
TREZ 4795006 XXX 006044 deschis la Trezorerie Târnăveni,
la cursul de schimb din ziua plății stabilit de BNR.

 

Taxa de participare la licitație, stabilită la suma de
1.022 euro, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului T-veni  nr.
42/26.03.2015  se achită până în data de
21.04.2015, ora 12,00 în contul RO 43 TREZ 4795006 XXX 006044 deschis la Trezoreria Târnăveni,
la cursul de schimb din ziua plății stabilit de BNR.

 

Informații suplimentare: D-na Damian
Carmen, telefon: 0265443208.