nr. 55 din data 20.04.2015 Privind aprobarea modificarii Anexei nr.1 aprobata prin H.C.L. nr. 29/26.02.2015 – Lista bunurilor proprietate publica aferente serviciilor de alimentare cu apa a satului Bobohalma- municipiul Tarnaveni care se predau in gestiune delegata la S.C. Compania Aquaserv S.A

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.55/20.04.2015

 

 Privind aprobarea  modificării Anexei nr.1
aprobată prin H.C.L. nr. 29/26.02.2015
  Lista bunurilor proprietate publică
aferente serviciilor de alimentare cu apă a satului Bobohalma- municipiul
Târnăveni care se predau în gestiune delegată la S.C. Compania Aquaserv
S.A, 

 

            Consiliul
local al MunicipiuluiTârnăveni, întrunit în
ședința extraordinară
din data de 20 aprilie 2015;

             Având
în vedere Referatul de specialitate privind
la proiectul de hotărâre privind
aprobarea
 modificării Anexei nr.1 aprobată prin H.C.L. nr. 29/26.02.2015   Lista
bunurilor proprietate publică aferente serviciilor de alimentare cu apă a
satului Bobohalma- municipiul Târnăveni care se predau în gestiune delegată la
S.C. Compania Aquaserv S.A. 
și înregistrat
sub nr.8848/16.

În
baza prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și canalizare din municipiul Târnăveni către S.C.Compania
Aquaserv S.A Tg.MUREȘ, nr.22/202662/2010, cu modificările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii
nr.213/1998  privind bunurile proprietate
publică, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul
art.36 alin. (2)lit. c , alin.(5) lit a  și alin.(9) și al art. 45 alin.(3) din
Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.
Se aprobă modificarea
Anexei nr.1
aprobată
prin H.C.L. nr. 29/26.02.2015
 
Lista bunurilor proprietate publică
aferente serviciilor de alimentare cu apă a satului Bobohalma- municipiul
Târnăveni care se predau în gestiune delegată la S.C. Compania Aquaserv S.A.,

 conform Anexei   care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

            Art.2.
Cu aducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni
și aparatul de specialitate al acestuia.

 

           

            Președinte de ședință,

      Șerban Maria

 

    

   
Avizează pentru legalitate,

       Secretar,

        Groza Viorel Răzvan