ANUNT- examen de atestare a persoanelor fizice care doresc sa obtina calitatea de administrator de imobile.

Nr. 9100/21.04.2015

 

A N U N Ț

 Primăria Municipiului Târnăveni organizează,
examen de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de
administrator de imobile.

 

Pentru obținerea atestatului de  “administrator de imobile”, se pot înscrie
la examen persoanele care îndeplinesc următoarele condiții :

a) condiții generale:

a.    să aibă cetățenia română ;

b.    să aibă capacitate deplină de exercițiu ;

c.    să aibă starea de sănătate corespunzătoare
desfășurării unei astfel de activități, confirmată în scris de medicul de
familie ;

d.   să aibă absolvite cel puțin studii medii absolvite
cu  diplomă de bacalaureat ;

b) condiții de probitate
morală:

       
să nu fi fost condamnat sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de
judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni,
dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier
judiciar.

 

Actele necesare
pentru dosarul de atestare în funcția de administrator de imobile a persoanelor
fizice:

a.   
cerere

b.   
curriculum vitae

c.   
copiile actelor de stare civilă,

d.  
copiile actelor de studii sau cursuri de calificare,

e.   
certificatul de cazier judiciar,

f.    
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;,

g.  
alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

 

Cererea tipizată se va  primi de la secretarul comisiei.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data,
numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătății.

La depunerea dosarului, candidații se vor prezenta și cu originalele
actelor care sunt anexate la dosar în copie, în scopul confruntării și
certificării lor cu mențiunea œconform cu originalul .

Examenul constă din 2 probe :

proba scrisă:  în data   de 21 mai 2015  ora 10,00 la sediul instituției, P-ța
Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni

interviul: data de desfășurare a interviului va fi comunicată odata
cu afișarea rezultatelor la proba scrisă

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 15
zile de la data afișării  anunțului,
respectiv  6 mai 2015, orele 15,00 la
sediul instituției.

 

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAȚII SUPLIMENTARE LA
SEDIUL INSTITUȚIEI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI, P-ȚA PRIMĂRIEI, NR. 7, CAMERĂ NR. 26.

PERSOANA DE CONTACT : Doamna Rusu Felicia
Neli, consilier – telefon 0265/443400
, int. 34.

 

 

BIBLIOGRAFIE


 1. Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și
  funcționarea asociațiilor de proprietari;

 2. Hotărâre nr. 1588 din 19/12/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice
  de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și
  funcționarea asociațiilor de proprietari;

 3. Legea locuinței nr. 114/1996;

 4. Hotărârea nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice
  pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996;

 5. Codul muncii (TITLU II – Despre contractele individuale de muncă);

 6. Codul Fiscal (TITLU III: Impozitul pe venit – Cap. 3 – Venituri
  din salarii – (art. 55 – 60);

 7. Ordin Nr. 1969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea
  reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
  “ Anexa nr. 2;

 8. Ordinul nr. 170/2015 pentru aprobarea
  Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă.

 

                        

 

PRIMAR,

Meghesan Nicolae-Sorin