ANUNT privind licitatia pentru delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Tarnaveni

ANUNȚ

privind licitația pentru delegarea gestiunii prin
concesionare a serviciului de transport public

local de
persoane prin curse regulate în municipiul TÂRNĂVENI

 

            1. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e
mail ale
autorității contractante și ale biroului de la care se pot obține, după caz,
informații suplimentare:
Municipiul
Târnăveni, Piața Primăriei, nr. 7, Târnăveni, jud. MUREȘ; tel./fax 0265443400/
0265446312;
office@primariatarnaveni.ro,
Compartiment Juridic “ Contencios,  cam. 20.

 

            2. Hotărârea privind stabilirea modalității
de gestiune:
  Delegarea gestiunii se
face prin concesionare, conform H.C.L. nr. 58/2014.

 

            3.  Aria
teritorială, trasee, grup de trasee:

Aria teritorială: raza
teritorial-administrativă a municipiului Târnăveni;

Trasee:

Număr traseuTraseuCapete traseuLungime traseu1


1 A


1 BCars
II- Centru- Botorca și retur


Cars
II- Centru- Mol și retur


Cars
II- Centru- Str. Prefect V. Moldovan nr. 50- Mol și returCars
II, Botorca


Cars
II, Mol


Cars
II, Str. Prefect V. Moldovan nr. 50,
Mol13,6 km


  7,5 km


9,2 km2Cars
II- Centru- Str. 1 Decembrie 1918 nr. 46 (Blocuri Seuca) și returCars
II, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 46 (Blocuri Seuca)  6,2 km3


 


3ACuștelnic-
Centru și retur


 


Cuștelnic-
Școala gimnazială A. Iancu- Centru (Piața Primăriei) și returCentru
(Piața Primăriei), Cuștelnic


Centru
(Piața Primăriei), Cuștelnic  4,5 km


 


  4,9 km4Târnăveni
“ Bobohalma și returTârnăveni
(Str. 1 Decembrie 1918, nr. 12)- Bobohalma Centru12,6 km


 

4. Serviciul/  activitatea care urmează să fie prestat/
prestat
ă/ furnizat/
furnizată/ detaliat/ detaliată pe activități:
  Obiectul contractului de concesiune este
efectuarea transportului public local de persoane în municipiul Târnăveni, prin
curse regulate cu mijloace de transport specifice prev
ăzute
în lege, respectiv autobuze și microbuze.

            Transportul public local se
efectuează numai pe raza teritorial- administrativă a municipiului, pe rute și
cu programe de circulație prestabilite de către Consiliul Local, cu mijloace de
transport urbane

(
autobuze și microbuze ) adaptate în vederea asigurării transportului în comun
al persoanelor cu handicap. Acestea trebuie sa fie deținute în proprietate sau în
baza unui contract de leasing și înmatriculate sau înregistrate, după caz, în
municipiul Târnăveni.

            Persoanele transportate sunt îmbarcate
sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite stații.

Pentru
efectuarea serviciului, operatorul percepe un tarif de transport pe bază de
legitimații de călătorie individuale, eliberate anticipat, al căror regim este stabilit
de OG nr. 27/ 31.08.2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și
completările ulterioare.

 

5.
Durata contractului de delegare a
gestiunii:
Durata contractului de concesiune este de  6 ani.

 

6.
Denumirea,
adresa, numărul de telefon și de fax și adresa de e
– mail ale biroului/
persoanei de la care se poate solicita documenta
ția de delegare, precum și modalitățile de obținere a
documentației:

 

6.1 Documentația
de atribuire se va pune la dispoziția persoanei interesate în baza solicitării
scrise a acesteia.

6.2
Documentația de atribuire se va obține de la Primăria Municipiului Târnăveni,
P-ța Primăriei, nr. 7,  
Compartiment Juridic “ Contencios,
 cam. 20, consilier juridic Rațiu Oana Adnana,
tel. 0265443400 int. 29, fax 0265446312, e- mail
office@primariatarnaveni.ro .

 

7.
 
Dacă este cazul, costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației
de delegare:
Pentru obținerea documentației de
delegare nu se va percepe nicio taxă.

 

8.
 
Termenul  limită de
depunere a ofertelor, data și ora, adresa la care se depun
/ transmit ofertele:

8.1 Termenul  limită de depunere a ofertelor este: 02.06.2015,
ora 10.00.

8.2
Adresa la care trebuie depuse/transmise ofertele:  Primăria Municipiului Târnăveni,
P-ța Primăriei, nr. 7, jud. MUREȘ,  cam. 23, Registratura
instituției.

8.3  Oferta va fi
redactată în limba română și se va depune în două plicuri închise și sigilate,
unul exterior și unul interior, dupa cum urmează:


plicul exterior conține documentele prin care se dovedește îndeplinirea cerințelor
de eligibilitate și plicul interior;


plicul interior conține oferta propriu- zisă;

8.4  Fiecare
participant poate depune o singură ofertă.

 

9.
 Data,
ora și locul deschiderii ofertelor:


02.06.2015, ora 10.30, sediul Primăriei
Municipiului Târnăveni, Piața Primăriei, nr. 7, jud. MUREȘ, camera 6.

 

10.
 Dac
ă este cazul, garanțiile solicitate:


Garanția de participare este de
10.000,00 lei și se va constitui pentru întreaga perioadă de valabilitate a
ofertei, care este de 120 zile, prin scrisoare de garanție bancară.

Garanția
de bună execuție va avea valoarea de 50.000,00 lei, și se va constitui în
termen de 5 zile de la semnarea contractului pentru o perioadă egală cu cea a
contractului de concesiune, de 6 ani, prin scrisoare de garanție bancară de bună
execuție.

 

11.
 D
urata de
valabilitate a ofertei:

Oferta este
valabilă 120 de zile.

             

 

PRIMAR,

jrs.  Megheșan Nicolae Sorin