nr. 56 din data 30.04.2015 Privind aprobarea Contului de executie al bugetului local al municipiului Tarnaveni si a Contului de executie al bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe trim.I 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 56/30.04.2015

 

Privind aprobarea Contului de
execuție al bugetului local al municipiului Târnăveni și a Contului de execuție
al bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii pe trim.I 2015

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data de 30
aprilie  2015;

Văzând Raportul la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție
al bugetului local al municipiului Târnăveni și a contului de execuție al
bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii pe trim.I  2015, înregistrat cu
 nr. 9326/23.04.2015,  întocmit în cadrul Direcției economice.

În conformitate cu dispozițiile art.49 alin.(12) din Legea finanțelor publice locale
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În
temeiul art. 36 alin. (1) și al art. 45 
alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                  

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al municipiului Târnăveni pe trimestrul I
din anul 2015, conform anexelor nr.1,2,3, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Contul de execuție al bugetului
centralizat al instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe trim.I din anul 2015, conform anexelor
nr.4,5,6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință

      Șerban Maria                                      

 

          Avizează
pentru legalitate,

              Secretar,

   Groza Viorel Răzvan