nr. 58 din data 30.04.2015 Privind desemnarea unui consilier local care sa faca parte din consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Avram Iancu Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.
58 /30.04.2015

Privind
desemnarea unui consilier local care să facă parte din consiliul de
administrație al Școlii Gimnaziale Avram Iancu Târnăveni

 

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit  în
ședința ordinară din data 30 aprilie 2015.

În baza
prevederilor Legii educație naționale nr. 1/2011, modificată și completată;.

Văzând Referatul nr.9364/23.04.2015,
întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.

În temeiul art. 36 alin.
(1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr.
215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Articol unic.
Se mandatează doamna consilier local Toma
Georgeta
să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Avram
Iancu Târnăveni.

           

 

Președinte de ședință,

  
   È˜erban Maria

                                                          

                                                                                                
Avizează pentru legalitate,

            Secretar,

                                                                                                           Groza Viorel Răzvan