nr. 60 din data 30.04.2015 Privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Construire pod rutier peste raul Tarnava Mica – Tarnaveni, judetul Mures

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

        

HOTĂRÂRE NR.60/30.04.2015

 

Privind predarea către Ministerul
Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de
Investiții œC.N.I.  S.A.,  a
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții žConstruire pod rutier peste râul Târnava Mică – Târnăveni, județul
MUREȘ 

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară
din data 30 aprilie 2015;

Având în vedere:

         
Expunerea de
motive nr. 9425/ 23.04.2015 a Primarului municipiului Târnăveni;

         
Hotărârea Consiliului
Local al municipiului Târnăveni nr. 56/ 2010;

         
Raportul de
specialitate nr. 9423/ 23.04.2015 al Direcției tehnice, Urbanism, Amenajarea
teritoriului.

 

 În conformitate cu prevederile, Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea
Companiei Naționale de Investiții œC.N.I.  S.A;

            În
temeiul art. 36, alin. 6), lit. a), pct. 13 și al art.45 alin.1) din Legea nr.
215/2001  privind administrația publică
locală, republicată
, cu modificările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltarii
Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții
œC.N.I.  S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului
žPod rutier km 24+047 ,  situat în municipiul
Târnăveni și aflat în administrarea Consiliului local Târnăveni, în lungime
totală de 40,10 m și lățime între parapeți  de 8,50 m, identificat potrivit Planului de
Situație anexat,  liber de orice sarcini,
în vederea și pe perioada realizării de către žC.N.I.  “ S.A. a obiectivului de
investiții žConstruire pod rutier peste râul Târnava Mică – Târnăveni, județul
MUREȘ 

Art.2.
 
Consiliul
Local al municipiului Târnăveni se obligă să asigure, în condițiile legii,
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului ;

Art.3. Consiliul Local al municipiului Târnăveni  se obligă ca, dupa predarea amplasamentului și
a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o
perioada de minim 15 ani;

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
împuternicește Primarul municipiului Târnăveni.

 

    Președinte
de ședință,

            È˜erban Maria

                                                                                     

 

Avizează pentru legalitate,

       
Secretar,

                                                                                                      Groza
Viorel Răzvan