nr. 61 din data 30.04.2015 Privind aprobarea incheierii actului aditional nr.3 la Contractul de concesiune nr.2123/01.02.2005

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂREA
NR. 61/30.04.2015

 

Privind aprobarea încheierii actului
adițional nr.3 la Contractul de concesiune nr.2123/01.02.2005

 

          

             Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 30 aprilie 2015;

         Având
în vedere referatul nr. 9318/ 23.04.2015 elaborat de Compartimentul žTransport
Public Local; 

          În baza art. 24 pct. 24.1 din Contractul de
concesiune a transportului public local de călători în municipiul Târnăveni nr.
2123/01.02.2005;

              În temeiul art. 36 alin. (1) si
ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art.1. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 3 la Contractul de concesiune a
transportului public local de călători în municipiul Târnăveni nr.
2123/01.02.2005.

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

           

           Președinte
de ședință,

  
             È˜erban Maria

                                                                                     

 

   Avizează pentru legalitate,

       
Secretar,

                                                                                  Groza Viorel Răzvan