nr. 62 din data 30.04.2015 Privind infiintarea in cadrul Casei de cultura Mihai Eminescu din municipiul Tarnaveni, a unei clase a Scolii Populare de Arta – Sectia muzica

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.
62/30.04.2015

 

Privind  înființarea în cadrul Casei de
cultură Mihai Eminescu din municipiul Târnăveni, a
unei clase a Școlii Populare de Artă – Secția
muzică

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară
din data 30 aprilie 2015.

            Văzând referatul nr.9470/24.04.2015 întocmit de către Șef
Serviciu Halmen Vily Ovidiu.

În temeiul art. 36 alin.
(6) lit.a)  pct.1, alin.(7) lit.a)  și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă înființarea unei clase a Școlii Populare de
Artă – secția muzică,
în
cadrul Casei de cultură Mihai Eminescu din municipiul Târnăveni
.

Art.2.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se împuternicește primarul municipiului
Târnăveni.

 

 

 

 

Președinte
de ședință,

              È˜erban
Maria

                                              

                                                                                       Avizează pentru
legalitate,

            Secretar,

                                                                                      Groza Viorel Răzvan