nr. 65 din data 30.04.2015 Privind acceptarea donatiei imobilului teren inscris in C.F. nr.53113 Tarnaveni, situat in Municipiul Tarnaveni, str. V. Babes FN, de catre coproprietarii acestuia

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 65/30.04.2015

 

Privind acceptarea
donației  imobilului “teren înscris în
C.F. nr.53113 Târnăveni, situat în Municipiul Târnăveni, str. V. Babeș FN, de
către coproprietarii acestuia

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data de 30 aprilie  2015;

Văzând referatul nr. 9557/ 27.04.2015,  întocmit de secretarul municipiului Târnăveni ;

În conformitate cu dispozițiile Art.863 lit.c) din Noul Cod Civil;

În
temeiul art. 36 alin. (1) și ale art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

                                  

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se acceptă de către municipiul
Târnăveni, donația numiților Stroia
Valentin Adrian –
domiciliat în Târnăveni,
cart. 1 decembrie 1918, bl. 46, sc. S1, posesor al C.I. MS714678, ap.17
, Florea Ștefan “ domiciliat în Târnăveni, str. Aleea Gării, bl.3 A,
ap.14, posesor al C.I MS734253
și Marcu
Florin “ domiciliat în Târnăveni, str. Aleeea Gării, bl.3 A, ap.6, posesor al
C.I. MS587535,
a imobilului
“teren în suprafață de 580 mp., înscris în C.F. nr.53113 Târnăveni,
 situat în Târnăveni, str. Victor Babeș F.N.

Art.2. Imobilul de la art.1 va face
parte din domeniul public al municipiului Târnăveni și va avea destinația de
drum.

Art.3. Se împuternicește primarul
municipiului Târnăveni să semneze în fața notarului public contractul de
donație cu privire la acest imobil.

 

Președinte de ședință

      Șerban Maria                                      

 

          Avizează
pentru legalitate,

              Secretar,

   Groza Viorel Răzvan