ANUNT privind vanzarea pentru bunuri imobile prin licitatie publica in data de 4 iunie 2015

ROMANIA                                                    

MUNICIPIUL TARNAVENI

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE

ANUNȚUL

privind
vânzarea pentru bunuri imobile

 

În temeiul art. 162
alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată în 2007, cu
modificările și completările ulterioare, se
face cunoscut că în ziua de 04 luna iunie,
anul 2015, ora 10,
în
ROMÂNIA județul MUREȘ, codul poștal 545600,
municipiul/ orașul/comuna Târnăveni ,
str. Piata Primăriei, nr. 7,  se vor vinde prin licitatie publică următoarele bunuri imobile:

           teren intravilan,  în suprafață de 151 m2, situat în
localitatea Târnăveni, str. 1 MAI, nr.13, deținut în baza contract de
vânzare-cumpărare nr.1070/2006, înscrisă în CF nr. 50676, nr. Top 2280/379/2,
preț de evaluare/de pornire al licitației 16.160 lei, pretul de pornire la a
doua licitatie este 12120 lei,
proprietate in cota 1/1, a debitorului  GABOR MATEI cu domiciliul în ROMÂNIA,
județul MUREȘ, codul poștal 545600, municipiul Târnăveni;
Imobilul este grevat de următoarele sarcini:  este întabulat  dreptul de ipotecă legală a Primăriei
Târnăveni.

Pentru bunul imobil prevăzut mai sus au comunicat titluri
executorii următorii creditori PRIMĂRIA
TÂRNĂVENI cu sediul în Mun.
Târnăveni
, str. Piata Primăriei, nr. 7; dosar execu
țional nr. 1134/2014

 

                                     

 

Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare
următoarele: Oferte de cumpărare; dovada
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de
creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, sau altele după caz.

 urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art.172-173 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003, republicată în
2007, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art.9 alin.(2) lit. d)
din Ordonanța Guvernului nr.92/2003,
republicată
în 2007, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită,
nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa
la sediul nostru sau la telefon numărul 0265/443400

Data afișării: 14.05.2015

 

PRIMAR

Jrs. MEGHEȘAN
NICOLAE SORIN