nr. 66 din data 28.05.2015 Privind aprobarea completarii pct.3 din Anexa nr.1 la HCL nr.11/29.01.2015 – Planul de aciuni privind lucrarile de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activitati n folosul comunitatii n anul 2015

ROMÂNIA                                                                            

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 66/28.05.2015

Privind
aprobarea completării  pct.3 din Anexa
nr.1 la HCL nr.11/29.01.2015 –  Planul de
acțiuni privind lucrările de interes local 
pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta
activități în folosul comunității în anul 2015

 

 

            Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de  28 mai 2015;

            Văzând
Referatul de specialitate privind aprobarea completării pct.3 din  Anexa nr.1 la  HCL nr.11/29.01.2015 –  Planul de acțiuni privind lucrările de
interes local  pentru persoanele
beneficiare de ajutor social care vor presta activități în folosul comunității
în anul 2015,
întocmit de Directorul Executiv al  Serviciului Public de Asistență Socială,
înregistrat sub nr.10705/12.05.2015;

            În temeiul art.36
alin.(1) și alin.(6) lit. a) și al art.45 alin.(1) din Legea nr.215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se aprobă completarea  pct.3 din  Anexa nr.1 HCL nr.11/29.01.2015 –  Planul de acțiuni privind lucrările de
interes local  pentru persoanele
beneficiare de ajutor social care vor presta activități în folosul comunității
în anul 2015,  după cum urmează:

           Nr.


Crt.Locul desfășurării
activitățiiDomeniul serviciilor publiceLucrările care se
efectuează3.Sector “ Sere- Spații verziCurățenia, întreținerea
parcurilor, păstrare a curățeniei și igienizarea localității*Efectuarea unor lucrări
de curățenie și igienizare în sediile instituțiilor publice din  municipiul Târnăveni.


 

            Art.2.  Lucrările de curățenie și igienizare la
sediul instituțiilor se vor efectua la solicitarea acestora, în temeiul unui
acord scris.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de
ședință,

       Toma Georgeta Mariana

 

 

                                                                                       

 

                      Avizează pentru
legalitate

                                                                                                      Secretar,

                                                                                         Groza Viorel Răzvan