nr. 67 din data 28.05.2015 Privind mandatul dat reprezentantului municipiului Tarnaveni de a vota in Adunarea Generala a A.D.I AQUA INVEST MURES ajustarea preurilor si tarifelor aferente Serviciului de apa si de canalizare si mandatarea presedintelui A.D.I. AQUA INVEST MURES s semneze hotararea A.G.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TARNAVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.67/28.05.2015

 

Privind mandatul dat reprezentantului  municipiului Târnăveni de a vota în Adunarea
Generală a A.D.I
žAQUA INVEST MUREȘ  ajustarea prețurilor și tarifelor
aferente Serviciului de apă și de canalizare și mandatarea președintelui A.D.I.
AQUA INVEST MUREȘ să semneze hotărârea A.G.A.

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28
mai 2015;

Văzând referatul
nr.11264/19.05.2015 întocmit de către Direcția Tehnică;

          Având 
în vedere prevederile art.5, alin.(1), lit. žg , pct.1), alin.(2),
lit. ži 
și  žj ,  art.16, alin.(3), lit. žc  si žd , art.17,
alin.(1), lit. žc  si žd  si art.21, alin.(1) din Statutul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitar㠝Aqua Invest 
MUREȘ ,

          În conformitate cu prevederile
art.17, pct.2) si art.36 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare,

          În temeiul art.12, alin.(1), lit. ži  din Legea
nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare și al art.45
alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                                HOTĂRĂȘTE:

 

         Art.1. Se mandatează
dl. primar Megheșan Nicolae Sorin, reprezentant al municipiului Târnăveni  în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ , să voteze ajustarea prețurilor
și tarifelor aferente serviciului de apă și de canalizare în conformitate cu
avizul emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice.

        Art.2.
Se mandatează președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA
INVEST MUREȘ  dl. Ciprian Dobre, să semneze hotărârea Adunării Generale, în
numele și pe seama membrilor săi.

        Art.3.
Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
žAQUA INVEST MUREȘ  și d-lui primar Meghesan Nicolae Sorin, care răspunde de
aducerea sa la îndeplinire.  

 

           

 

            Președinte de ședință,

          Toma Georgeta Mariana

 

        Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                                Secretar,

                                                                                                      Groza Viorel Răzvan