nr. 68 din data 28.05.2015 Privind aprobarea proiectutui Actului Aditional de modificare a art.36 din Contractul de Delegare, precum i Politica Tarifar anex la Contractul de Delegare actualizate n concordan cu Actul Aditional nr. 2 la Contractul de Credit

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TARNAVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.68/28.05.2015

 

Privind aprobarea proiectutui Actului Adițional de modificare a art.36
din Contractul de Delegare, precum si Politica Tarifara “ anexa la Contractul de Delegare
“ actualizate in concordanta cu Actul Aditional nr. 2 la Contractul de Credit

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședinta ordinara din data de  28 mai 2015;

Văzând referatul
nr. 11261/19.05.2015 întocmit de Directia Tehnica;

      Având în vedere prevederile :

 – art.5, alin (1), lit. žg  pct.1) si art.17,
alin.(1) și (2) lit.
žc  și žd  din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAqua
Invest MUREȘ ,

 – art.61, Dispozitii generale din
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și
de canalizare,

   art.8
din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilităti
publice,

   
art.10 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă si
de canalizare,

      În
temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. žb  și žd  și ale art. 45 alin. (1)
din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Actul Aditional de
modificare al art.36 din Contractul de Delegare, precum si Politica Tarifară “
anexă la Contractul
de Delegare “ actualizate în concordantă cu Actul Aditional nr. 2 la Contractul de Credit.

Art.2. Se mandatează președintele
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară œAqua Invest MUREȘ , dl. Ciprian
Dobre, să semneze în numele și pe seama Municipiului Tarnaveni hotărârea AGA si
Actul Aditional la
Contractul
de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, aprobat conform
dispozițiilor articolului 1.

Art.3. Se mandatează dl. primar
Meghesan Nicolae Sorin, reprezentantul Municipiului Tarnaveni, sa voteze în
cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară œAqua
Invest MUREȘ , în sensul dispozițiilor art.1 
din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică
persoanei mandatate la art.3, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAqua
Invest MUREȘ  și SC žCompania Aquaserv  SA, care răspund de aducerea sa la
îndeplinire.

 

             Președinte
de ședință,

          Toma Georgeta Mariana

 

        Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                                Secretar,

                                                                                                      Groza Viorel Răzvan