nr. 70 din data 28.05.2015 Privind aprobarea acordarii normei de hrana personalului Directiei Politia Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni si a Regulamentului de acordare a normei de hran

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.70/28.05.2015

Privind aprobarea acordării normei de hrană personalului
Direcției Poliția Locală  din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului T
ârnăveni
și a Regulamentului de acordare a normei de hranăConsiliul Local al Municipiului Târnăveni,
întrunit în ședința ordinară, din data de 28 mai 2015;

            Văzând
expunerea de motive 11476/21.05.2015 a Serviciului Organizare Salarizare
Resurse Umane și
referatul  nr. 11339/20.05.2015 al Direcției Poliția
Locală
, prin care se propune
aprobarea acordării normei de hrană, pentru personalul Direcției Poliția Locală
Târnăveni, precum și aprobarea regulamentului de acordare a normei de
hrană; 

            Având
în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.
127/2010,  s-a aprobat în temeiul
prevederilor Legii nr. 155/2010, înființarea Poliției Locale a municipiului
Târnăveni  ca structură în cadrul
aparatului de specialitate al primarului;

În temeiul prevederilor art. 35^1 alin.(1) din Legea nr.155/2010 a
poliției locale, așa cum a fost modificat prin O.U.G. nr.2/2015 coroborat cu
prevederile Ordonaței Guvernului nr.26/1994, ale Hotărârii Guvernului nr.
171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a
drepturilor a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin.(1) din Legea nr.
155/2010 și ale Ordinului nr. 496/2015;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) și d)
coroborate cu alin. 4, lit. a), alin. 6, lit. a), pct. 7 și al art. 45 alin.
(1), din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,
cu modificările și completările ulterioare;HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. (1) Se acordă norma de hrană personalului
Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Târnăveni, conform prevederilor O.G nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în
timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine
publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

                        (2) Normele de hrană  zilnice de care beneficiază personalul Direcției
Poliția Locală, diferențiate pe categorii de personal, sunt următoarele:

a) norma nr. 6 “ pentru personalul, care
ocupă funcții publice specifice de polițist local și pentru personalul de conducere
– 24 lei/zi;

b)
norma nr. 12B “ normă suplimentară pentru personalul, care lucrează în ture sau
schimburi – 2 lei/zi.                         
(3) Norma de hrană se acordă pentru zile
calendaristice.
    

(4)
Finanțarea drepturilor  prevăzute la
alin. (2) se va asigura din creditele aprobate cu această destinație în bugetul
local al Municipiului Târnăveni.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de acordare a normei de hrană personalului Direcției
Poliția Locală  din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, conform anexei la prezenta
hotărâre.

Art.3.  Începând cu data adoptării
prezentei, prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 118/ 23 decembrie 2014,
își încetează aplicabilitatea.

Art.4.
Cu aducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul municipiului
Târnăveni prin Direcția Economică, Direcția Poliția Locală și Serviciul
Organizare Salarizare Resurse Umane.

 

Președinte de ședință,

          Toma Georgeta Mariana

                                                
                                                 Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                                Secretar,

                                                                                                    Groza
Viorel Răzvan