nr. 71 din data 28.05.2015 Privind revocarea Hotararilor Consiliului Local nr. 76/2006, nr.48/2009 si nr.55/2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 71/28.05.2015

 

Privind revocarea
Hotărârilor Consiliului Local nr. 76/2006, nr.48/2009 și nr.55/2010

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28
mai 2015;

Luând în
considerare expunerea de motive nr.10958/14.05.2015 întocmită de către doamna
consilier local Torok Cristina.

Văzând
Referatul de specialitate înregistrat cu nr. 11509/21.05.2015;

În temeiul
art. 36 alin.(1) și al  art. 45 alin.(1)
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Articol unic. Se revocă Hotărârile
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 76/2006, nr.48/2009 și nr.55/2010.

 

Președinte de ședintă,

      Toma Georgeta Mariana

 

                                                                                     

 

 

                         Avizează pentru
legalitate,

                                                                                                          Secretar,

                                                                                              Groza
Viorel Răzvan