nr. 72 din data 28.05.2015 Privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 1 la Conventia de cooperare in Programul POLITIEAUTORITATI LOCALESERVICII PUBLICE IN PARTENERIAT

ROM ÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 72/28.05.2015

 Privind aprobă încheierea Actului  Adițional nr. 1  la Convenția de cooperare în Programul œPOLIȚIE “AUTORITĂȚI LOCALE “SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT 

 

Consiliul Local
al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 mai 2015;

 Luând în considerare referatul nr. 11544/21.05.2015,
întocmit de către secretarul municipiului Târnăveni;

             Văzând adresa nr. 9633/27.04.2015;

              În baza art. 5 –  din Convenția de cooperare în Programul œPOLIȚIE “ AUTORITĂȚI LOCALE “
SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT ;

              În temeiul art. 36 alin. (2) lit.
e) și al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă încheierea Actului 
Adițional nr. 1  la Convenția de
cooperare în Programul
œPOLIȚIE “AUTORITĂȚI
LOCALE “SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT
, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Persoanelor care vor presta
muncă în folosul comunității la sediul Poliției municipiului Târnăveni, li se
va face în mod obligatoriu instructajul de protecția muncii.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

              Președinte
de ședință,

          Toma Georgeta Mariana

 

        Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                Secretar,

                                                                                                      Groza Viorel Răzvan