nr. 76 din data 28.05.2015 Privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui teren, catre S.C. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD S.A. S.D.E.E. Mure P. Exploatare Tarnaveni, pentru amplasarea unui PTZ

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.76/28.05.2015

 

Privind aprobarea atribuirii
î
n folosință gratuită a unui teren,

către S.C. ELECTRICA
DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD S.A. “ S.D.E.E. MUREȘ “ P. Exploatare Târnăveni,
pentru amplasarea unui PTZ

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de  28 mai 2015;

 
          Văzând adresa S.C. ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD S.A., înregistrată cu
nr. 727-9378/28.04.2015, precum și
referatul
nr. 9776/20.05.2015, întocmit de dl. sing. Petru Ovidiu;          

 În temeiul art. 36 alin. (1) , art. 45 alin. (3)
și al art. 124  din Legea nr. 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită către S.C. ELECTRICA
DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD S.A. “ S.D.E.E. MUREȘ “ P. Exploatare Târnăveni, a
terenului în suprafață de 14 mp., identificat pe domeniul public al
municipiului Târnăveni (zona S.C. TAR S.A Târnăveni “ str. Avram Iancu), pentru
amplasarea unui PTZ, conform planului de situație anexat.

           Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

  Președinte de ședință,

Toma
Georgeta Mariana

 

       
                                                                                          

 

               Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                      Secretar,

                                                                                                       Groza Viorel Răzvan