nr. 78 din data 25.06.2015 Privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia Primarului nr. 701 din 04.06.2015 asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2015 si rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2015

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.78/25.06.2015

 

Privind validarea
modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului
nr. 701/04.06.2015
asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2015
și rectificarea bugetului
general consolidat al  municipiului
Târnăveni pe anul 2015

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din  data de 25 iunie  2015;

Văzând Referatul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului nr. 701/04.06.2015 asupra

bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2015 și  rectificarea bugetului general consolidat
al  municipiului Târnăveni pe anul 2015
întocmit de director ex.- Direcția economică

și înregistrat sub nr.
  13.373/16.06.2015 și  Referatul 
nr.11.454/21.05.2015  privind aprobarea achiziționării unor produse,
servicii și lucrări cuprinse în Lista
obiectivelor de investiții pe anul
2015 cu finanțare din bugetul local, întocmit în cadrul Biroului Investiții,
Achiziții, Servicii Publice;

În baza
prevederilor art.19 alin(2), art.49 alin.(4) și art.82 din  Legea finanțelor publice locale nr.273/2006,
cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul
art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(2)
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se validează modificările
efectuate prin Dispoziția primarului nr.701/16.06.2015, asupra bugetului
general consolidat al municipiului Târnăveni 
pe anul 2015.

 Art.2.
Se aprobă  Anexa
nr.1 – Bugetul general consolidat  al
municipiului Târnăveni pe anul 2015 conform modificărilor propuse în
 Referatele de specialitate nr.
13.373/16.06.2015 și
13.545/18.06.2015 la proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate
prin Dispoziția Primarului nr.
701/04.06.2015
asupra bugetului general consolidat al municipiului
Târnăveni  pe anul 2015 și rectificarea bugetului general consolidat
al  municipiului Târnăveni pe anul 2015.

Art.3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni 
prin  Direcția economică din
cadrul unității administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

                Vodă Mircea

 

                                                                                     
Avizează pentru legalitate,

                                                                                                       Secretar,

                                                                                                Groza Viorel Răzvan