nr. 79 din data 25.06.2015 Privind aprobarea angajarii, lichidarii, ordonantarii si platii din bugetul local al municipiului Tarnaveni a sumei de 6.927 lei cu titlul de contravaloare servicii apa potabila, colectare ape uzate si meteorice furnizate in perioada 29.11.2012-30.01.2014, a sumei de 87,46 lei reprezentand majorari de intarziere si a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, ctre S.C. Compania Aquaserv S.A Targu Mures

ROMÂNIA                                                                         

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.79/25.06.2015

Privind aprobarea angajării, lichidării, ordonanțării și plății din
bugetul local al municipiului Târnăveni a sumei de 6.927 lei cu titlul de
contravaloare servicii apă potabilă, colectare ape uzate și meteorice furnizate
în perioada 29.11.2012-30.01.2014, a sumei de 87,46 lei reprezentând majorări
de întârziere și a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, către
S.C. Compania Aquaserv S.A  Târgu MUREȘ
,

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 25 iunie
2015;

Văzând Referatul
de specialitate  la proiectul de hotărâre privind aprobarea angajării, lichidării,
ordonanțării și plății din bugetul local al municipiului Târnăveni a sumei de
6.927 lei cu titlul de contravaloare servicii apă potabilă, colectare ape uzate
și meteorice furnizate în perioada 29.11.2012-30.01.2014, a sumei de 87,46 lei
reprezentând majorări de întârziere și a sumei de 200 lei cu titlu de
cheltuieli de judecată,
 către S.C. Compania Aquaserv S.A 
Târgu MUREȘ ,
întocmit în cadrul Direcției economice și
Compartimentului Juridic- Contencios și Autoritate Tutelară, înregistrat sub
nr. 13.530/18.06.2015;

În temeiul
art. 36 alin. (1)  și al art. 45 alin.(1)
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.     Se aprobă angajarea, lichidarea,
ordonanțarea  și plata  din bugetul local al municipiului Târnăveni a sumei de 6.927 lei cu titlul de contravaloare
servicii apă potabilă, colectare ape uzate și meteorice furnizate în perioada
29.11.2012-30.01.2014, a sumei de 87,46 lei reprezentând majorări de întârziere
și a sumei de
 200 lei cu titlu de
cheltuieli de judecată, către S.C. Compania
Aquaserv S.A  Târgu MUREȘ,
stabilite în baza Sentinței
civile nr.982/C din 04.12.2014 a Judecătoriei Târnăveni în dosarul
nr.1237/323/2014, rămasă definitivă prin Deciziei nr.95/A  din 07.04.2015 a Tribunalului Specializat
MUREȘ.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, prin
Direcția economică  și Compartimentul
Juridic- Contencios și Autoritate Tutelară, din cadrul UAT- municipiul
Târnăveni.

 

            Președinte de ședință,

           
       Vodă Mircea

 

                                                                                     

 

                                          
Avizează pentru legalitate

                                                                                                      
Secretar,

                                                                                              Groza Viorel Răzvan