nr. 80 din data 25.06.2015 Privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna mai 2015

ROMÂNIA                                                                         

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.80/25.06.2015

 

Privind aprobarea sumelor necesare pentru
decontarea navetei

cadrelor didactice pentru luna  mai  2015

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din  data de 25 iunie   2015;

Văzând
Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică ,
înregistrat sub nr. 13.372/16.06.2015;

În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

În temeiul
art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1)
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă sumele necesare pentru
decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna  mai 2015, conform Anexei nr.1 , care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

                  Vodă Mircea

 

                                                                                     
Avizează pentru legalitate

                                                                                                      
Secretar,

                                                                                                          Groza
Viorel Răzvan