nr. 81 din data 25.06.2015 Privind acceptarea de catre Municipiul Tarnaveni a donatiei imobilului teren inscris in C.F. nr.51371 Tarnaveni, situat in Municipiul Tarnaveni, str. 22 Decembrie, nr. 12

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 81/25.06.2015

 

Privind acceptarea de către Municipiul Târnăveni a
donației  imobilului “teren înscris în
C.F. nr.51371 Târnăveni, situat în Municipiul Târnăveni, str. 22 Decembrie, nr.
12

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni,
întrunit  în ședința ordinară din data de
25 iunie 2015;

Văzând referatul nr. 13420/ 17.06.2015,  întocmit de secretarul municipiului Târnăveni ;

În conformitate cu dispozițiile Art.863 lit.c) din Noul Cod Civil;

În temeiul art. 36 alin. (1) si ale art. 121
alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                  

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1. Se acceptă de către municipiul Târnăveni, donația
domnului Demeter Ioan
domiciliat în Târnăveni, str. 22 Decembrie, nr. 12  , a imobilului “teren în suprafață de 46
mp., înscrisă în C.F. 51371 nr. Cad 51371Târnăveni.

Art.2. Imobilul de la art.1 va face parte din domeniul
public al municipiului Târnăveni.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Târnăveni
să semneze în fața notarului public contractul de donație cu privire la acest
imobil.

 

Președinte
de ședin
ță

       Vodă Mircea

         

 

 

 

         Avizează pentru legalitate,

              Secretar,

   Groza Viorel Răzvan