nr. 82 din data 25.06.2015 Privind aprobarea concesionarii in vederea extinderii locuintelor existente, a terenului situat in str. Soimilor, nr.41, insusirea Raportului de evaluare a terenului si aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini si a Documentatiei de atribuire privind concesionarea acestui teren

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.82/25.06.2015

 

Privind
aprobarea concesionării în vederea extinderii locuințelor existente, a
terenului situat în str. Șoimilor, nr.41, însușirea Raportului de evaluare a
terenului și aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini și a
Documentației de atribuire privind concesionarea acestui teren.

 

Consiliul local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 25 iunie 2015;

Vazând Referatul de
specialitate privind concesionarea unei suprafețe de teren pentru construirea
de locuințe și însușirea Raportului de evaluare a terenului situat
în Târnăveni, str. Șoimilor, nr.41 în suprafață de
33,15 mp, înregistrat sub nr.   /
18.06.2015;

În conformitate cu prevederile
dispozițiilor art.123 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, a
art.15 din Legea nr. 50/1991- privind autorizarea executării lucrărilor de
construcție, a art.1 alin.16 litera e) din Legea nr. 453/2001  pentru modificarea și completarea legii
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele
măsuri pentru realizarea locuințelor 
precum   și a Regulamentului
procedurii concesionării directe, pe durata existenței constructiei, a
suprafetelor de teren, proprietate privata a Municipiului Tarnaveni, în
situația extinderii construcțiilor, pe terenuri alăturate acestora;

În temeiul art. 36 alin.(1) și al
art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea în vederea extinderii
locuințelor existente, a terenului situat în str. Șoimilor, nr.41; prin
atribuire directă organizată în condițiile legii.

Art.2. Se aprobă însușirea Raportului de evaluare a
terenului situat
în Târnăveni, str.
Șoimilor, nr.41 în suprafață de 33,15 mp. prin care se stabilește valoarea de
piață a parcelelor de teren.

Art.3. Se aproba Studiul de
oportunitate, Caietul de sarcini și 
Documentața de atribuire privind concesionarea prin atribuire directă a
terenului situat în Târnăveni, str. Șoimilor, nr.41 în suprafață de 33,15 mp,
proprietate privată a Municipiului
Târnăveni.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni

 

    Președinte de ședință,

            Vodă Mircea

 

                                                                                    
Avizează pentru legalitate

                                                                                                   
Secretar,

                                                                                               Groza Viorel Răzvan