CONCURS de recrutare pentru ocuparea a dou posturi contractuale vacante de execuie:- un post: asistent medical principal la Serviciul Public de Asistenta Medicala Comunitara si un post: sofer tr. I la Centrul Social Comunitar pentru Persoane Varstnice

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

PRIMĂRIA

Nr.  15967 / 
27.07.2015                        

A N U N Ț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI

organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi
contractuale vacante de execuție

 

  un
post – asistent  medical principal la Serviciul Public de Asistență Medicală Comunitar
ă

    un
post  șofer  tr. I la Centrul Social Comunitar pentru
Persoane V
ârstnice
“Serviciul Public de Asistență Socială

 

CONDITII
NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE:

CONDITII GENERALE:

            Poate
ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește  condițiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,
cu
modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic
European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română,
scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de
prevederile legale;

    d)
are capacitate deplină de exercițiu;

    e)
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după
caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos
la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDITII SPECIFICE:

·        
 asistent 
medical principal

– studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– studii
postliceale absolvite cu diplomă: școală sanitară postliceală sau echivalentă

– minimum 5 ani
vechime ca asistent medical si examen pentru obținerea gradului principal.

 

 

·        
sofer treapta I       


studii medii/generale, cu permis conducere categoria B, C și D

– minimum
3 ani vechime în meserie

       

Pentru
înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va
conține următoarele documente, conf art. 6 din HGR nr. 286/2011 

   a) cerere de înscriere la concurs adresată
conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

   b) copia actului de identitate sau orice alt document
care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

   c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituția publică;

   d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care
atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în
copie;

   e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria
răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția
pentru care candidează;

   f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de
către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare
abilitate;

   g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea
de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

             În cazul
documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția
dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu
are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei
probe a concursului.

            Actele prevăzute
vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor
cu acestea.

 

Concursul  constă din 2 probe și se va desfășura conform următorului
calendarului:


Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare
de la data afișării  anunțului,
respectiv  13 august 2015, orele 15,00, la
sediul instituției

proba scrisă: în data de 24 august 2015
ora 10,00 la sediul instituției, P-ța Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni

interviul: în data de 26 august 2015
ora 10,00 la sediul instituției, P-ța Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAȚII
SUPLIMENTARE LA SEDIUL INSTITUȚIEI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI, P-ȚA PRIMĂRIEI,
NR. 7, CAMERĂ NR.26 “ SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE .

PERSOANA DE CONTACT : D-NA MACARIE
VIORICA, CONSILIER “ telefon 0265/443400
– int. 35.

 

P R I M A R

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin

 

 

 

 

 

 

Anexa la anuntul  Nr. 
15967 /  27.07.2015

 

BIBLIOGRAFIA   DE CONCURS

 


 1. PENTRU
  OCUPAREA  POSTULUI VACANT  DE 
  ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL LA SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA
  MEDICALA COMUNITARA

 

           


 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de
  conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile
  publice;

 2. Ordinul nr.
  916/2006 privind  supravegherea si
  controlul infectiilor nozocomiale;

 3. Ghid de
  nursing- sub redactia  Lucretia
  Titirca ,  Editura œ Viata Medicala
  Romaneasca ;

 4. Urgente
  medico- chirurgicale Sinteze- Lucretia Titirca ;

 5. Nursing –
  Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali- sub
  redactia  Lucretia Titirca “ Editura
  Viata Romaneasca;

 6. Ordonanta de
  Urgenta  nr. 144/2008 privind
  exercitarea profesiei de asistent medical

 

 

 


 1. PENTRU
  OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE SOFER  TR. I

LA CENTRUL SOCIAL
COMUNITAR PENTRU PERSOANE V
RSTNICE “SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 


 1. Legea nr.
  215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu completările
  și modificările ulterioare;

 2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de
  conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile
  publice;

 3. Ordonanță de urgență nr. 195/2002  privind circulația pe drumurile publice, r1 cu modificările și
  completările ulterioare: Capitolul II- secțiunea 1, Capitolul IV,
  Capitolul V “ secțiunea 1, 2, 5.

 

 

P R I M A R

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin