nr. 85 din data 30.07.2015 Privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2015

ROMÂN IA                                                                        

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.85/30.07.2015

 

Privind aprobarea sumelor necesare pentru
decontarea navetei

cadrelor didactice pentru luna  iunie  2015

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară
din data de 30  iulie   2015;

Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția
economică , înregistrat sub nr. 15422/17.07.2015;

În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă sumele
necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna  iunie  2015, conform Anexei nr.1 , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,

            Pop Paula Milintia

 

 

                                                                                       Avizează pentru legalitate

                                                                                                      Secretar,

                                                                                         Groza Viorel Răzvan