nr. 89 din data 30.07.2015 Privind aprobarea contului de executie al bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni la data de 30.06.2015

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.89/30.07.2015

 

Privind aprobarea 
contului de execuție

al bugetului general consolidat al municipiului
Târnăveni

la data de 30.06.2015

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăven, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iulie 2015;

 Văzând  Referatul de specialitate
privind execuția bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni la data
de 30.06.2015, întocmit în cadrul Direcției Economice și înregistrat cu
nr.15772/22.07.2015.

În baza art.49 alin.(12)  din Legea finanțelor publice locale
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și
al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 /
2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul
de execuție al bugetului local al municipiului Târnăveni la data de 30.06.2015,
conform anexelor nr. 1 “ 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul
de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni la data de
30.06.2015, conform anexelor nr. 4 “ 6, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.3. Se aprobă contul de execuție al bugetului
fondurilor externe nerambursabile al municipiului Târnăveni la data de
30.06.2015, conform anexelor nr.7-9, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

            Președinte de ședință,                                        

            Pop Paula Milintia                                             

                                                                                          

                                                                                              Avizează pentru legalitate,

                                                                                                            Secretar,

                                                                                              Groza Viorel Răzvan