nr. 90 din data 30.07.2015 Privind modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Trnveni nr.54/2014 de aprobare a proiectului Poti fi mai mult dect mama! Armonie intre viata profesionala si cea private, finantat in cadrul Programului RO 11 Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului dintre viata profesionala si cea privata

ROMÂN IA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TARNAVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 90/30.07.2015

 

Privind modificarea art. 3 din Hotărârii Consiliului Local
al Municipiului Târnăveni nr.54/2014 de aprobare a proiectului

« Poți fi mai mult
decât mamă! Armonie între viața profesională și cea privată Â»,

finanțat în cadrul
Programului RO 11

«Promovarea egalității de
gen și a echilibrului dintre viața profesională și cea privată»

 

 Consiliul
Local al Municipiului Tarnaveni, întrunit în ședinta ordinara din data de 30 iulie
2015;

             Văzând referatul nr.15.504/20.07.2015
întocmit de jr. Petru Mirela Oana, privind modificarea
art.3 din
Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni

nr.54/2014 de aprobare a proiectului
žPoți fi mai mult decat mamă!
Armonie între viața profesională și cea privat㠝;

             Luând în considerare prevederile art.
112 alin.(6) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, precum și prevederile adresei
Ministerului
Educației și Cercetării Științifice, nr.44152/08.07.2015, înregistrată la noi
cu nr.15332/16.07.2015.

 În temeiul art. 36 alin. (1) și al
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea
art.3 din HCL nr.54/29.05.2014, după cum urmează:

žArt.3
“ Se aprobă propunerea de schimbare a destinației spațiului ocupat de Liceul
Tehnologic Constantin Brancuși Târnăveni (parterul și demisolul aripii din
dreapta a clădirii) și punerea acestui spațiu la dispoziția proiectului, după
obținerea avizului conform al Ministrului Educației și Cercetării Științifice .

Art. 2. Celelalte prevederi
ale HCL nr.54/2014 rămân neschimbate.

 

            Președinte
de ședință,                                        

             Pop Paula Milintia                                            

                                                                                          

                                                                                            Avizează pentru
legalitate,

                                                                                                            Secretar,

                                                                                              Groza Viorel Răzvan