nr. 91 din data 30.07.2015 Privind mandatul dat reprezentantului municipiului Tarnaveni de a vota in Adunarea General a A.D.I AQUA INVEST MURES modificarea si completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A si in consecinta aprobarea noului Regulament al serviciului

ROMÂNIA                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 91/30.07.2015

 

Privind mandatul dat reprezentantului  municipiului Târnăveni de a vota în Adunarea
Generală a A.D.I
žAQUA INVEST MUREȘ   modificarea și completarea Regulamentului
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a S.C
žCompania Aquaserv  S.A  și în consecință
aprobarea noului Regulament al serviciului

 

 

             Consiliul Local al
Municipiului Tarnaveni, întrunit în ședinta ordinară din data de 30 iulie 2015;

            
Văzând referatul nr.14179/ 21.07.2015 intocmit de dl. ing. Beleanu
Celestin, privind
mandatul dat reprezentantului municipiului
Tarnaveni de a vota în Adunarea Generală a A.D.I
žAQUA INVEST MUREȘ  modificarea și completarea
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria de
operare a S.C žCompania Aquaserv  S.A  și
în consecință aprobarea noului Regulament al serviciului,
precum și avizele comisiilor de
specialitate,

            Având 
în vedere prevederile art.5 alin.(2), lit.
žl , art.16
alin.(3)
lit. žf , art.17 alin.(1), lit žd  și art. 21
alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠝Aqua
Invest  MUREȘ , precum și ale art.76
alin.(2), lit. ža  din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apă și de Canalizare, 

            Potrivit prevederilor art. 6 din Legea
nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare și ale
Ordinului nr.88/2007 pentru aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de
alimentare cu apă și canalizare,

           Ținând cont de solicitarea Operatorului
Regional privind modificarea și completarea Regulamentului serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a S.C žCompania Aquaserv 
S.A, din adresa nr. 208.678/09.06.2015,  

           În temeiul art. 45 alin.(1)  din Legea nr. 215/2001, privind administrația
publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se
mandatează dl. primar Meghesan Nicolae Sorin, reprezentant al municipiului
Tarnaveni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA
INVEST MUREȘ , să voteze modificarea și completarea Regulamentului serviciului
de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a S.C žCompania
Aquaserv  S.A și în consecință aprobarea noului Regulament al serviciului,
actualizat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se
mandatează președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară œAQUA INVEST
MUREȘ , dl. Ciprian Dobre, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați,
hotărârea AGA și Actul Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat conform dispozițiilor
articolului 1.

Art.3. Prezenta
hotărâre se comunică  Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ  și domnului primar Meghesan Nicolae
Sorin, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

           

 

Președinte de ședință,                                        

             Pop
Paula Milintia                                            

                                                                                          

                                                                                           Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                            Secretar,

                                                                                              Groza Viorel Răzvan