nr. 92 din data 30.07.2015 Privind mandatul dat reprezentantului autoritatii publice locale de a vota in Adunarea General a A.D.I AQUA INVEST MURES aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru persoanele fizice si juridice, inclusiv anexele acestora, in aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A

ROMÂNIA                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 92/30.07.2015

 

Privind mandatul dat reprezentantului autorității publice
locale de a vota în Adunarea Generală a A.D.I
žAQUA INVEST MUREȘ 
aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și juridice,
inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C žCompania Aquaserv  S.A

 

 

             Consiliul Local al
Municipiului Tarnaveni, întrunit în ședința ordinară din data de  30 iulie 2015;

            
Văzând referatul nr. 15770/ 22.07.2015 întocmit de dl. ing. Beleanu
Celestin, privind
mandatul dat reprezentantului  autorității de a vota în Adunarea Generală a
A.D.I
žAQUA INVEST
MUREȘ   aprobarea modelelor Contractelor
de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de
operare a S.C žCompania Aquaserv  S.A
, precum și avizele comisiilor de specialitate,

            Având în vedere dispozițiile art.76
alin.(2) lit. ža  din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr.22/202.662/2010 și măsurile dispuse de
către experții ANRSC prin Nota de control înregistrată la S.C. žCompania Aquaserv  S.A
sub nr.206097/11.04.2014,

            Ținând cont de solicitarea Operatorului
Regional privind aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și
juridice, inclusiv anexele acestora, din adresa nr. 208814/11.06.2015,   

      În temeiul
prevederilor art. 8 alin.(3) lit. ži  
din Legea nr.51/2006, ale art.8 alin.(2) din Regulamentul serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare, și în conformitate cu prevederile art.5
alin.(2), lit žf , pct.(i), art.16 alin (3), lit. žf  și ale art. 21 alin.(1)
din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠝Aqua  Invest 
MUREȘ ,

                 
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se
mandatează dl. primar Meghesan Nicolae Sorin, reprezentant al municipiului
Tarnaveni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA
INVEST MUREȘ , să voteze aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare
a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și
juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C žCompania
Aquaserv  S.A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se
mandatează președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară œAQUA INVEST
MUREȘ , dl. Ciprian Dobre, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați,
hotărârea AGA și Actul Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat conform dispozițiilor
articolului 1.

Art.3. Prezenta
hotărâre se comunică  Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ  și domnului primar Meghesan
Nicolae Sorin, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.   

 

 

Președinte de ședință,                                        

             Pop
Paula Milintia                                            

                                                                                          

                                                                                           Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                            Secretar,

                                                                                              Groza Viorel Răzvan