nr. 94 din data 27.08.2015 Privind alocarea pe anul 2015 a sumei de 3.500 lei cultelor religioase din municipiul Tarnaveni: Biserica Unitariana

R O M N I A                                                                                  

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA nr. 94/27.08.2015

Privind alocarea pe anul 2015 a sumei de
3.500 lei  cultelor religioase

 din municipiul Târnăveni: Biserica Unitariană

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința
ordinară din 27
august 2015;

Văzând
Referatul de specialitate nr.
17.135/18.08.2015, întocmit de
ec.Muth Rodica “ director ex. “ Direcția economică;

În baza prevederilor Ordonanței Guvernului
nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile
de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, cu modificările
și completările ulterioare și a Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.U.G. nr.82/2001 aprobate prin H.G. nr. 1265/2010
;

În temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit c) și
ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215
/ 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art. 1. Se
aprobă alocarea  
sumelor
prevăzute  în bugetul local al
municipiului Târnăveni pe anul 2015,
cultelor
religioase din municipiul Târnăveni, pentru continuarea construirii
 și reparării lăcașurilor de cult după cum
urmează:                                                                                                                  

Biserica Unitariană
Târnăveni                                                3.500 lei

 

Art.2. Suma de 3.500 lei este destinată
finanțării lucrărilor de reparații a sediului administrativ, a sălii de ședință
și conferință,a  sediului de consiliere
și educație religioasă ale Parohiei Unitariene Târnăveni.

 

            Art. 3. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

 

  Președinte de
ședință,

      
Antal Lehel                                                                      

   Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                      Secretar,

                                                                                           Groza
Viorel Răzvan