nr. 95 din data 27.08.2015 Privind aprobarea necesitatii si oportunitatii intocmirii Studiului geotehnic pentru proiectul de investiii -Construire Centru Cultural in Municipiul Tarnaveni, judetul Mures

R O M N I
A                                                                                  

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

H O T Ă R R E A  nr.  95 /27.08.2015

Privind aprobarea necesității și oportunității întocmirii
Studiului geotehnic pentru proiectul de investiții
œConstruire Centru
Cultural
în Municipiul Târnăveni, județul MUREȘ 

 

            Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 27.08.1015;

            Văzând  referatul  cu nr. 17272 din 20.08.2015 întocmit de către șef birou Investiții, achiziții,
servicii publice “ ing. Muth Teodor
;

            În
temeiul Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și
completările ulterioare;

            În baza
prevederilor art. 45, alin. 1 și art 36, 
alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE

 

            Art. 1. Se aprobă 
necesitatea și oportunitatea achiziționării Studiului geotehnic pentru
proiectul de investiții žConstruire
Centru Cultural în Municipiul Târnăveni, județul MUREȘ
.

           

            Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

Președinte
de ședință,

              Antal Lehel          
                                                    

                                                                                              Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                                 Secretar,

                                                                                                  Groza Viorel Răzvan