nr. 99 din data 27.08.2015 Privind stabilirea abonamentului lunar la transportul public local de calatori din Municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  nr. 99/27.08.2015

Privind stabilirea abonamentului lunar la
transportul public local de călători din   
Municipiul Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni, în ședința ordinară din
data de 27 august 2015;

Văzând referatul nr.17286/ 20.08.2015,
întocmit de ing. Moța Nicolae din cadrul Comp. “Transport Public
Local” și cererea nr. 17092/ 17.08.12015;

În conformitate cu prevederile Legii serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, cu modificarile și completările ulterioare și a Ordinului
A.N.R.S.C.U.P. nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea
și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de
persoane;

In temeiul art.36 alin.(1)si
ale art. 45 alin.(l) din Legeanr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicată, cu modific
ările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.
1.
Se aproba tarifele pentru abonamente lunare pentru serviciul de
transport public local de persoane prin curse regulate
în municipiul Târnăveni:

 

Traseulnr. 1,1A,1B,2,3,3A                    1 LINIE                                         2 LINII                                  TOATE LINIILE

                                                            56 lei/lună(cu T.V.A.)                 75 lei/lună(cu T.V.A.)              93 lei/lună(cu T.V.A.)

                                                                30lei/l/2luni(cu
T.V.A.)               40lei/l/2luni(cu
T.V.A.)            56lei/l/2luni(cu
T.V.A.)

Trtaseulnr. 4:   135 lei/lună(cu
T.V.A.)

                                   74
lei/l/2 luni (cu T.V.A.)

Art.
2.
Cu aducerea la îndeplinire a prezenteihotărâri se însărcineaza Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,                                                     

AntalLehel                                                                        

 

Contrasemnează,

Secretar,

GrozaViorel-
Răzvan