nr. 100 din data 27.08.2015 Privind conferirea titlului Cetatean de onoare post-mortem d-lui Deac Alexandru medic primar dermatolog, fost primar al Municipiului Tarnaveni

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                

HOTĂRÂREA  nr. 100/27.08.2015

Privind conferirea titlului
œCetățean de onoare  post-mortem d-lui  Deac Alexandru “ medic primar dermatolog,
fost primar al Municipiului Târnăveni

 

             Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, în ședința ordinară din 27  august
2015;

            Având
în vedere adresa nr. 17153/18.08.2015 și expunerea de motive nr. 17242/20.08.2015
a Primarului Municipiului Târnăvenijrs.
Megheșan Nicolae Sorin;

             Conform art. 19 din Statutul Municipiului
Târnăveni;

 
          În conformitate cu art.
36 alin. (8), art. 45 alin. (1), art. 61 alin. (2) și art. 115, alin.(1), lit.
b) din Legea nr.215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, privind administrația
publică locală

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

Articol unic – Se conferă titlul CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI
TÂRNĂVENI post-mortem d-lui DEAC ALEXANDRU “ 
medic primar
dermatolog, fost primar al municipiului Târnăveni
, pentru activitatea depusă în serviciul vieții, sănătății și creșterii
nivelului de trai, cultură și civilizație a cetățenilor din Municipiul
Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,                                                        

    
Antal Lehel                                                                                

 

Contrasemnează,

       
Secretar,

     
Groza Viorel- Răzvan