nr. 102 din data 15.09.2015 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii Reabilitare/Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.102/15.09.2015

Privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții
Reabilitare/Modernizare străzi în municipiul Târnăveni

 

            Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința extraordinară din data de 15
septembrie 2015;

            Având în
vedere:

        
 Referatul  cu nr. 18400/10.09.2015 întocmit de ing. Muth
Teodor, șef birou Investiții, achiziții, servicii publice;

        
OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de
dezvoltare locală;

        
Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și al
Administrației Publice nr. 1851/2013 privind normele de aplicare a OUG 28/2013;

            În baza art.
44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale,
republicată cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 36 alin.(1)
și al art.45 alin.(1) din
Legea
nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,cu modificările
și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1. Se aprobă  cofinanțarea obiectivului
de investiții žReabilitare/Modernizare
străzi în municipiul Târnăveni 
în valoare de 1.287.135,35 lei, inclusiv TVA, pentru lucrări precum și pentru următoarele
categorii de cheltuieli:

         
Cheltuieli pentru
obținerea și amenajarea terenului,

         
Studii de
fezabilitate/Documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții,

         
Studiile de teren,

         
Studiile de
specialitate,

         
Expertize tehnice și/sau
audit energetic,

         
Asistența tehnică,

         
Consultanță,

         
Taxe pentru obținerea
de avize/acorduri/autorizații

         
Organizarea
procedurilor de achiziție,

         
Active necorporale,

         
Cheltuieli conexe
organizării de șantier,

         
Comisioane, taxe,
costuri credite

         
Cheltuieli pentru probe
tehnologice,

         
Teste și predare la
beneficiar.

 

            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,                                                        

     Gligor Dorin                                                                              

 

    Avizează
pentru legalitate

        Secretar,

      Groza Viorel- Răzvan