nr. 103 din data 15.09.2015 privind atribuirea contractului de delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Tarnaveni prin concesionare, catre S.C. FLASH LIGHTING SERVICES SA Bucureti

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

                  HOTĂRÂREA NR.103/15.09.2015

Privind atribuirea
contractului de delegarea gestiunii serviciului de

iluminat public   din
municipiul Târnăveni prin concesionare, către

S.C. FLASH LIGHTING SERVICES SA București

 

Consiliul local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința extraordinară din data de 15 septembrie 2015;

Văzând Referatul de specialitate nr.
18424/10.09.2015 privind Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din
municipiul Târnăveni prin concesionare, întocmit de comisia de evaluare
;

            În conformitate cu dispozițiile:

         
Art.204
alin.(1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor

     de
achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și

      a
contractelor de concesiune de servicii, modificată și completată;

         
Art.24
alin.(1) din Legea  nr.230/2006 a
serviciului de iluminat public;

         
Art.29 alin.(3)
din Legea  nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice;

         
În temeiul  art. 36 alin. (1) ,alin.(2) lit.d) coroborat
cu alin.(6) lit.a) pct.14, art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

                                                   HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se aprobă  Raportul
procedurii nr. 18351/09.09.2015 pentru atribuirea contractului de Delegarea
gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Târnăveni prin
concesionare, către SC FLASH LIGHTING SERVICES SA București.

         Art.2. Se aprobă contractul de Delegarea gestiunii
serviciului de iluminat public din municipiul Târnăveni prin concesionare, între
Municipiul Târnăveni și SC FLASH LIGHTING SERVICES SA București.

         Art. 3. Se imputerniceste Primarul Municipiului Târnăveni să
semneze contractul de Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din
municipiul Târnăveni prin concesionare, în forma aprobată, potrivit art.2 din
prezenta hotărâre.

 

Președinte de ședință,                                                        

     Gligor
Dorin                                                                              

Avizează pentru legalitate,

             
Secretar,

    Groza
Viorel Răzvan