nr. 104 din data 15.09.2015 privind aprobarea acordarii de facilitati la transportul public local de calatori din municipiul Tarnaveni unor categorii de persoane

ROMÂNIA                                                                             

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.104/15.09.2015

Privind  aprobarea acordării de  facilități la transportul public local de
călători din municipiul Târnăveni  unor
categorii de persoane

           

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința
extraordinară din data de  15 septembrie 2015;

Văzând Referatul de specialitate privind  aprobarea acordării de  gratuități la transportul public local de
călători din municipiul Târnăveni  unor
categorii de persoane
,
înregistrat sub nr.
18.324/08.09.2015;

În conformitate cu  prevederile:

– Legii serviciilor de transport public local
nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare
;

– Legii nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Legii nr.448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările
ulterioare;

– Legii nr.44/1994 privind veteranii de război,
precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;

– Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice în perioada comunistă,
actualizată;

– Legea nr.367/2001 privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 242/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului
nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6
martie 1945 din motive etnice;

Având în vedere art.6
din Contractul de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de
transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Târnăveni,
nr.17239/563/20.08.2015.

În temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit c) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Ia act de faptul că de la  data intrării în vigoare a Contractului de
delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de transport local de
persoane prin curse regulate în municipiul Târnăveni, nr. 17239/563/20.08.2015,
H.C.L.nr.98/29.11.2007,  H.C.L.
nr.32/08.04.2009, H.C.L nr. 38/10.08.2012 își încetează aplicabilitatea  și procedează la revocarea acestora.

Art. 2.  Se aprobă
finanțarea gratuităților  la transportul
public local de călători pentru persoanele pensionare cu domiciliul în
municipiul Târnăveni, inclusiv Bobohalma, Botorca,și Cuștelnic, pe toate
traseele de transport public local de călători, 
la suma de 15 lei/persoană/lună, începând cu data de 01.10.2015.

Art. 3.  Se aprobă    finanțarea 
gratuităților la transportul public local  de călători pe toate traseele de transport
public local de călători ,la nivelul costului unui abonament lunar
, începând cu
data de 01.10.2015,
pentru:

  veterani,
văduve și invalizi de război
, cu domiciliul în
municipiul Târnăveni, inclusiv Bobohalma, Botorca și Cuștelnic

– persoane refugiate, persecutate, deportate din
motive etnice, politice, religioase,
cu
domiciliul în municipiul Târnăveni, inclusiv Bobohalma, Botorca și Cuștelnic

Art.4. Se aprobă  finanțarea 
gratuităților la transportul public local, pe toate traseele de
transport public local de călători 
pentru  persoanele cu handicap grav și accentuat și însoțitorii persoanelor cu
handicap grav și accentuat
, în
prezența acestora,
cu domiciliul în
municipiul Târnăveni, inclusiv Bobohalma, Botorca și Cuștelnic
, în limita sumei de 40 lei/persoană/lună, , începând cu
data de 01.10.2015.

Art.5. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,                                                        

     Gligor Dorin                                                                               

 

 

 

Avizează pentru legalitate,

     Secretar,

                                 Groza Viorel
Răzvan