nr. 106 din data 24.09.2015 privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor de transport scolar ale municipiului Tarnaveni

              ROMÂNIA

              JUDEȚUL MUREȘ

              MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

              CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 106/24.09.2015

 

Privind aprobarea Regulamentului
privind modul de utilizare a microbuzelor de transport școlar ale municipiului
Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din
data de 24 septembrie 2015;

Văzând referatul nr. 18876 /18.09.2015, 
întocmit de Direc
ția economică și Direcția tehnică.

În
temeiul art. 36, alin. (2), lit.d) coroborat cu alin. (6) lit. a), pct. 1 și al
art.45 alin.(l) din Legea nr.215/  

2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Se aprobă Regulamentul
privind modul de utilizare a microbuzelor de transport școlar ale municipiului
Târnăveni conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului
Târnăveni.

 

 

Președinte de
ședință,

     Gligor Dorin

 

 

                                                        Avizează
pentru legalitate,

 Secretar,

 Groza Viorel
RăzvanAnexa
nr. 1 la HCL nr.106/24.09.2015      

REGULAMENT
PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A MICROBUZELOR DE TRANSPORT
ȘCOLAR ALE MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

BAZA
LEGALĂ

 

1.     OUG
115/ 2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului,
prin Ministerul Finanțelor Publice de a scoate la licitație certificatele de
emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene,
cu modificările și completările ulterioare;

2.     Legea
nr. 1/ 2011 a educației naționale, actualizată;


  
 

3.     Ordonanța
Guvernului nr. 27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere;

4.     Ordinul
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980 din 30 noiembrie 2011
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor
referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a
activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/ 2011
privind transporturile rutiere, actualizat;

5.    
Ordinul Ministerului Lucrărilor
Publice, Transporturilor și Locuinței nr.447/ 2003 pentru aprobarea
Instrucțiunilor privind examinarea medicală și psihologică a personalului din
transporturi cu responsabilități în siguranța circulației și a navigației,
precum și organizarea, funcționarea și componența comisiilor medicale și
psihologice de siguranța circulației, actualizat;

6.     Ordinul
Ministerului Transporturilor nr.761/ 1999 privind desemnarea, pregătirea și
atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv
activității de transport rutier, actualizat;

7.     Ordonanța
Guvernului nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a
regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale
conducatorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității
acestora, actualizată;

8.    
Legea nr.49/ 2006 privind
aprobarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

9.     H.G.
nr.1391/ 2006 privind aprobarea ReguIamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice, actualizată

10. 
Ordinul Ministerului Educației și
Cercetării nr. 4.925 din 8 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a unităților de Învățământ preuniversitar cu
modificările și completările aduse de către: ORDINUL nr. 4.106 din 11 iunie
2010; ORDINUL nr. 5.619 din 11 noiembrie 2010; ORDINUL nr. 4.607 din 28 iunie
2012: ORDINUL nr. 6.152 din 7 noiembrie 2012.

11. 
Ordinul Ministerului Educației și
Cercetării nr. 4.925 din 8 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a unităților de Învățământ preuniversitar cu
modificările și completările aduse de către: ORDINUL nr. 4.106 din 11 iunie
2010; ORDINUL nr. 5.619 din 11 noiembrie 2010; ORDINUL nr. 4.607 din 28 iunie
2012: ORDINUL nr. 6.152 din 7 noiembrie 2012.

12. 
Legea nr. 163/ 2012, cu
modificările și completările ulterioare

13. 
H.G. nr. 841/ 1995 privind
procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând
instituțiilor publice, cumodificările și completările ulterioare


 1. Ordin
  comun MDRAP/ MTCS 332/ 4567/ 2015 privind repartizarea de microbuze
  școlare pe unități administrativ teritoriale

 2. Ordin
  comun MDRAP/ MTCS 526/ 3569/ 2015 privind dotarea secțiilor de club
  sportiv școlar din cadrul unităților de învățământ preuniversitare de stat
  cu microbuze școlare

CAPITOLUL
I: SCOPUL

Art. 1
Scopul principal al utilizării mijloacelor de transport școlar este transportul
dus-întors al elevilor, între domiciliul acestora și unitatea de învățământ în
care își desfășoară cursurile, precum și transportul elevilor din cadrul
cluburilor sportive școlare din cadrul unităților de învățământ.

Art. 2
Alte scopuri de utilizare pentru activități specific educaționale sunt:

¢  
transportul elevilor cu ocazia
manifestărilor culturale și competițiilor sportive;

¢  
transportul elevilor cu ocazia
vizitelor de studiu;

 

¢   
transportul elevilor cu ocazia
parteneriatelor școlare bilaterale naționale și internationale;

¢   
transportul elevilor cu ocazia
proiectelor educaționale școlare, nonformale -extrașcolare;

fara a perturba sub nicio formă transportul
elevilor la școală și spre domiciliul acestora;

Art. 3
Pentru folosirea mijloacelor de transport școlar în scopurile prevăzute la art.
2 este nevoie de avizul conform al primarului, aviz care se obține în urma
întocmirii de către directorul unității de învățământ a unui memoriu justificativ
în acest sens.

Art. 4

a) Utilizarea microbuzelor școlare pentru
transportul elevilor este permisă doar dacă acestea îndeplinesc toate
condițiile legale (se află în stare tehnică corespunzătoare, sunt dotate
conform legislației în vigoare, unitatea posedă certificat de transport în cont
propriu pentru microbuzul respectiv, sunt achitate taxele de drum, asigurarea
RCA, asigurarea pentru persoanele transportate, etc).

b) Cheltuielile implicate de îndeplinirea
condițiilor prevăzute la aliniatul a) cad în sarcina bugetului local.

CAPITOLUL
II:  UTILIZAREA MICROBUZULUI

Art. 5
Pentru mijloacele de transport școlar, Primăria municipiului Târnăveni este cea
care stabilește orarul de funcționare, traseul, numărul de elevi transportați
într-o cursă și numărul de curse efectuate zilnic, dupa o consultare prealabilă
cu conducerea unităților de învățământ.

Art. 6 La
stabilirea orarului de funcționare se vor avea în vedere:

¢  
orele de începere ale cursurilor;

¢  
timpul necesar parcurgerii
traseului;

¢  
starea drumurilor;

¢  
condițiile meteo în funcție de
anotimp;

¢  
numărul de curse efectuat de
respectivul mijloc de transport;

¢  
orice alt factor care poate
influența orarul de funcționare.

În cazuri
bine justiflcate, se solicită de către directorii unităților de învățământ,
printr-un memoriu justificativ, aprobarea inspectorului școlar general pentru
decalarea orelor de începere a cursurilor.

Art. 7

a)
Traseul cu stațiile de îmbarcare și debarcare ale elevilor va fi discutat de
către Primăria municipiului Târnăveni împreună cu părinții elevilor care fac
solicitări privind transportul cu microbuzele școlare și directorii unităților
de învățământ sau reprezentanții acestora, urmând ca ulterior, Primăria
municipiului Târnăveni să aprobe traseul cu stațiile de îmbarcare -debarcare ale
elevilor.

b)  
Stațiile de îmbarcare-debarcare
precum și orele de îmbarcare-debarcare vor fi trecute obligatoriu în foaia de
parcurs a conducătorului (dus și întors).

c)  
Pentru orice incident petrecut în
timpul îmbarcării – debarcării elevilor, în alte locuri decât cele stabilite,
va fi răspunzător direct conducătorul auto sau persoana care decide acest
lucru.

d)    În cazul transportului elevilor din ciclul
preșcolar sau primar, aceștia vor fi însoțiți de un cadru didactic până la
îmbarcarea acestora în microbuz. Se recomandă asigurarea prezenței cadrului
didactic indiferent de vârsta elevilor, în scopul supravegherii acestora și
asigurării condițiilor de securitate.

Art. 8
Numărul de elevi transportați într-o cursă nu poate depăși numărul locurilor.
Numărul de curse efectuate zilnic se face în funcție de numărul elevilor
prezenți la cursuri în ziua respectivă.

Art. 9
În cazuri bine justificate și fără a perturba graficul de transport al
elevilor, microbuzele pot fi folosite de către școli și cluburile copiilor
pentru activități școlare-nonformale după un orar aprobat de Primăria
municipiului Târnăveni;

Pentru
aceste activități, în cazul în care sunt cereri pentru aceeași dată (aceeași
zi), se va onora cursa acelei instituții care depune prima memoriu
justificativ, conform numărului de înregistrare primit de la registratura
Primăriei municipiului Târnăveni.

Art. 10
Pentru utilizarea microbuzului și pe alte trasee decât cele stabilite, fără a
perturba graficul de transport al elevilor, este nevoie de o notă de fundamentare
întocmită de directorul școlii (instituției) 
și aprobată de Primăria municipiului Târnăveni. Acest lucru este posibil
temporar și în cazuri bine justificate, în condițiile respectării legislației
în vigoare în ceea ce privește transportul de persoane.

Art. 11

a) Microbuzele școlare nu pot efectua transport public de persoane
la terțe persoane sau unități.

b)  
Se interzice cu desăvârșire
transportul simultan al elevilor și al altor persoane care nu sunt angajați ai
unității/ unităților de învățământ deservite de microbuzul scolar.

c)  
Răspunderea disciplinară pentru
încălcarea prevederilor acestui articol aparține conducătorului mijlocului de
transport și poate conduce, în funcție de repetabilitate și gravitate până la
desfacerea contractului de muncă.

Art. 12 Aceste
microbuze școlare pot efectua transport de persoane în afara granițelor țării
(în spațiul Uniunii Europene) în condițiile legii și cu respectarea tuturor
regulamentelor naționale și internationale privind transportui rutier public de
persoane.

Art. 13
Responsabilitatea privind eliberarea foilor de parcurs, semnarea, precum și
trimiterea conducătorilor auto cu microbuzele școlare pe traseele stabilite o
are Compartimentul Transport public Local al Primăriei municipiului Târnăveni,
cu respectarea cu strictețe a regulamentelor de transport persoane intern și
internațional.

CAPITOLUL
III: CONDUCĂTORII AUTO

Art. 14
Ocuparea posturilor de conducători auto se face cu respectarea legislației în
vigoare.

Art. 15
Concursul pentru ocuparea postului pentru conducătorul auto al microbuzului
școlar se organizează de către aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Târnăveni, care întreprinde toate demersurile legale în acest
sens.

Art. 16

a) Bibliografia, datele de desfășurare,
modalitatea de examinare, componența dosarului de concurs, etc., vor fi afișate
în mod obligatoriu la sediul Primăriei municipiului Târnăveni, în conformitate
cu prevederile legale.

b) Subiectele de concurs se vor stabili de
către comisie și vor cuprinde obligatoriu întrebări din:

¢  
codul rutier completat și
actualizat la data concursului;

¢  
conduita preventivă în circulația
rutieră;

¢  
măsuri de prim ajutor în caz de
accidente;

¢  
timpii de conducere și odihnă;

¢  
reguli de transport în traficul
național și internațional de persoane.

Art.
17 În cazul în care niciun candidat nu obține punctajul minim
pentru a fi admis, se reorganizează concursul la o data ulterioară cu
respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament.

Art. 18
În perioada în care conducatorul auto nu efectuează transport cu elevii, acesta
va fi la dispoziția Primăriei municipiului Târnăveni, prestând alte activități
specifice, prevăzute în fișa postului.

Art. 19
Salarizarea conducătorilor auto se va face conform legilor în vigoare, în
funcție de vechime, categorie, etc. Fișa postului de conducator auto va
cuprinde obligatoriu cel puțin prevederile prezentului regulament referitoare
la conducatorul auto.

Art. 20
Programul de lucru al conducatorului auto se va stabili de către angajator,
conform legislației în vigoare. Acest program va ține cont de orarul de
transport al elevilor, orar ce nu poate fi perturbat.

Art. 21
Documentele care vor însoți permanent conducatorul auto, la bordul microbuzului
scolar:

¢  
Cartea de identitate sau Buletin
de identitate;

¢  
Permisul de conducere (obligatoriu
categoria
žD”);

¢ Atestat profesional în original,
pentru conducatorii auto care efectuează transport public de persoane, în
termen de valabilitate;

¢  
Fisa medicală în termen de
valabilitate;

¢  
Aviz psihologic de la cabinet
autorizat al Ministerului Transporturilor;

¢  
Cartela tahograf electronic emisa
de ARR pe numele conducatorului auto;

¢  
Tabel nominal cu elevii (sau
profesorii) transportați, vizat de către directorul de unitate școlară.

¢  
Legitimație de serviciu
conducator auto;

Art. 22
Conducatorul auto va avea în permanență în timpul cât conduce microbuzul școlar
următoarele documente:

¢  
Copie Carte de identitate
autovehicul;

¢  
Certificat de înmatriculare în
original, având inspecția tehnică periodică (ITP) la zi, obligatoriu la 6
(șase) luni, conform prevederilor legale;

¢  
Asigurare de răspundere civilă
auto (RCA), aflată în termen de valabilitate;

¢  
Asigurare de persoane și bunuri
transportate, aflată în termen de valabilitate;

¢  
Copie conform cu orginalul a žCertificatului de transport în
cont propriu” pentru transport public de persoane în trafic intern și
internațional, a autovehiculului, aflată în termen de valabilitate;

¢    Foaia
de parcurs eliberată pentru ziua respectivă, completată, semnată și ștampilată;

¢   Rovinieta (Taxa de drum),
aflată în termen de valabilitate;

¢    
Dovada de verificare a aparatului
tahograf electronic și a limitatorului de viteză, în original, aflată în termen
de valabilitate;

¢    
Descărcarea datelor din aparatul
tahograf electronic și descărcarea cartelei electronice tahograf, la o firmă
agreată de ARR, conform prevederilor legale.

Art. 23
Răspunderea pentru integritatea, existența și păstrarea tuturor documentelor
menționate la   articolele 21 și 22 o are
conducătorul auto al microbuzului școlar.

Art. 24
Responsabilități și sarcini ale conducătorului auto:

¢    
respectă cu strictețe actele
normative care reglementează circulația pe drumurile publice;

¢    
înainte de a pleca în cursă are
obligația să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl conduce;

 

¢  
efectuează îngrijirea zilnică a
autovehiculului;

¢  
nu pleacă în cursă dacă se
constată defecțiuni/ nereguli ale autovehiculului și își anunță imediat
coordonatorul de transport pentru a se remedia defecțiunile;

¢  
preia foaia de parcurs pentru
ziua respectivă și predă foaia din ziua precedentă, completată la toate
rubricile (dupa cum indica formularul), diagrame, bonuri de transport, bonuri
de combustibil;

¢  
nu circulă fără ca aparatul
tahograf/ contorul de înregistrare a numărului de kilometri parcurși să fie în
funcțiune;

¢  
menține starea tehnică
corespunzătoare a autovehiculului avut în primire;

 

¢    
face toate demersurile legale
pentru pregătirea de iarnă a microbuzului (anvelope de iarnă, lanțuri
antiderapante, verificarea instalațiilor de climatizare și încălzire a
microbuzului, etc)

¢    
parchează autovehiculul la locul
și ora stabilite prin foaia de parcurs, respectând regulile de parcare;

 

¢  
păstrează certificatul de
înmatriculare, copia conformă a licenței de transport, precum și actele mașinii
în condiții corespunzătoare și le prezintă, la cerere, organelor de control;

¢  
se preocupă permanent de
îmbunătățirea cunoștințelor sale profesionale și legislative în domeniul
transporturilor;

¢  
execută operativ și corect
sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectând disciplina
muncii;

¢  
se comportă civilizat în
relațiile cu cadrele didactice, elevii, colegii de serviciu, superiorii
ierarhici și organele de control;

¢  
va avea o ținută decentă și
corespunzătoare unui conducator auto;

¢  
respectă regulamentul de ordine
interioară al instituției;

¢  
îndeplinește orice alte sarcini
trasate de conducere în domeniul în care își desfașoară activitatea.

¢  
comunică imediat coordonatorului
de transport – telefonic sau prin orice alt mijloc – orice eveniment de
circulație în care este implicat;

¢  
are obligația să nu schimbe
poziția autovehiculului implicat in accident, până la sosirea organelor
poliției și să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, dacă acesta a
avut ca rezultat moartea, vătămarea integrității corporale sau a sănătății
vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracțiune sau s-a produs ca
urmare a unei infracțiuni;

¢  
să se prezinte la examinarea
medicală și psihologică atunci când este trimis de coordonatorul de transport;

¢  
respectă și îndeplinește cu
strictețe normele PSI și protecția muncii.

 

CAPITOLUL IV COORDONATORUL DE TRANSPORT

 

Art.25 Coordonatorul de transport este
persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport
rutier al unității, să supravegheze și să controleze desfășurarea operațiunilor
de transport.

Pentru a putea fi numit în funcția de
coordonator de transport persoana respectivă trebuie să îndeplinească urm
ătoarele condiții minimale:

       Studii superioare tehnice;

       Calitatea de angajat cu
contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

       Fără cazier judiciar;

       Posesor al unui certificat
de pregătire profesională în domeniu, obținut în urma promovării unui examen
organizat de Autoritatea Rutieră Română “ A.R.R;

       Aviz psihologic

Art.26 Coordonatorul de transport în
exercitarea funcției sale are următoarele obligații:

– asigurarea respectării reglementărilor în
vigoare privind transporturile rutiere; 

– asigurarea unei stări tehnice a vehiculelor
corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare; 

– instruirea personalului care este implicat
în operațiuni de transport rutier;

– asigurarea documentelor prevăzute de
reglementările în vigoare la efectuarea operațiunilor de transport rutier; 

– asigurarea calificării corespunzătoare a
personalului implicat în operațiuni de transport rutier, conform
reglementărilor în vigoare; 

– redactarea raportului anual referitor la
activitatea de transport rutier derulată, care se va păstra pentru o perioadă
de 5 ani și care va fi pus la dispoziție organismelor de control, la cererea
acestora; 

– evidența documentelor de transport;

– evidența diagramelor tahograf utilizate,
sau a cardurilor electronice, conform reglementărilor în vigoare; 

– întocmirea rapoartelor cu privire la
accidentele, incidentele sau infracțiunile constatate în timpul operațiunilor
de transport rutier; 

– punerea la dispoziția organismelor de
control a tuturor documentelor care atestă dreptul și modalitatea de efectuare
a operațiunilor de transport rutier, precum și a oricăror alte documente sau
evidențe solicitate în legătură cu activitatea de transport rutier

CAPITOLUL
V: PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

Art. 27
a) Efectuarea transportului pentru activități educative școlare și extrașcolare
(inclusiv excursiile) se va efectua, de regulă, în afara orelor de curs sau în
vacanțe.

b)    Este interzisă cu desăvârșire perturbarea
graficului de transport școlar al elevilor, la și de la școală, cu ajutorul
microbuzelor școlare.

c)  Transportul de elevi efectuat pentru
activități educative școlare și extrașcolare, se supune regulilor transportului
școlar prevăzute de prezentul regulament,

Art. 28
Deplasarea echipajelor cu copii la toate activitatățile deservite de către
microbuz, se va face doar după aprobarea memoriului justificativ de către
Primăria municipiului Târnăveni și după prelucrarea de către cadrul didactic
însoțitor și însușirea de către elevi a normelor de comportament și siguranță
pe toata perioada efectuării transportului.

Art. 29
a) Participarea echipajelor de elevi la activități organizate de către
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, sau de către alte
institute publice sau private, aflate în parteneriat sau colaborare cu unitatea
școlară (parteneriate, colaborări, competiții, seminarii etc,), se poate face
doar în cazul existenței unei invitații oficiale scrise din partea acestor
parteneri.

b)    Invitația va fi făcută pe numele unităților
școlare sau a Cluburilor sportive
școlare
și va conține obligatoriu:

¢  
denumirea organizatorului;

¢  
competiția, parteneriatul, etc;

¢  
perioada de desfasurare;

¢  
locația;

¢  
condiții de cazare și masă;

¢  
program de desfășurare.

c)    Directorul/ consiliul de administrafie al
unității școlare trebuie să aprobe participarea la acțiunea respectivă.

Art. 30 Directorul unității școlare este
cel care are responsabilitatea numirii delegatului
/ delegaților (conducatorului de grup/
conducătorilor de grup) în cazul participării grupurilor de elevi la aceste
activități sau acțiuni educative școlare și extrașcolare.

Art. 31 Pe toată durata efectuării
deplasării, conducătorii de grup vor fi direct răspunzători de buna desfășurare
a deplasării, de integritatea fizică a elevilor, precum și de respectarea
programului și a condițiilor aprobate pentru deplasarea respectivă.

Art. 32

a) În funcție de durata și lungimea traseului
sunt absolut obligatorii respectarea condițiilor legale privind numărul
conducătorilor auto și a timpilor de repaus și de mers.

b)
Primăria municipiului Târnăveni va lua măsuri pentru asigurarea pe perioada
deplasării a numărului de conducători auto necesari, conform prevederilor
legale, în măsura în care permite dimensionarea structurilor functionale
(organigramă și stat de funcții).

CAPITOLUL
VI: CHELTUIELI

Art. 33
Nu se vor percepe sub nicio formă taxe de la elevi sau de la unitățile școlare
arondate pentru transportul elevilor de la domiciliu la școală și de la școală
la domiciliu.

CAPITOLUL
VII: DISPOZIȚII FINALE

Art. 34
Orice modificare ce se dorește a fi adusă microbuzului trebuie aprobată, în
prealabil, de către municipiul Târnăveni, deținătorul microbuzelor și ulterior,
omologată de către Registrul Auto Român, conform legilor în vigoare.

Art. 35
PrezentuI regulament intră în vigoare începând cu data aprobării acestuia de
către Consiliul Local al municipiului Târnăveni