nr. 107 din data 24.09.2015 Privind modificarea art. 2 din HCL nr. 62/ 2009 Anexa nr. 2- Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcarile de resedinta amenajate in municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 107/24.09.2015

Privind modificarea art. 2 din HCL nr. 62/ 2009 “ Anexa
nr. 2- Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcările de
reședință amenajate în municipiul Târnăveni

 

Consiliul local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 24 septembrie  2015;

Văzând referatul nr. 18829/ 18.09.2015,
 întocmit de Comp.
œTransport Public
Local  .

             În temeiul
art. 36 alin. (1) si al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

                                  

HOTĂRĂȘTE

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea
art. 2 din HCL nr. 62/ 2009 “ Anexa nr. 2- Regulamentul de atribuire a
locurilor de parcare din parcările de reședință amenajate în municipiul
Târnăveni, conform anexei

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

Președinte
de ședință,

  
               Gligor Dorin

 

 

                                                                                          Avizează pentru
legalitate,

                                                                                                           Secretar,

                                 Groza
Viorel Răzvan