nr. 109 din data 24.09.2015 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica spatiului pentru comercializarea marfurilor alimentare, situat in Tarnaveni, Piata Agroalimentara Avram Iancu nr.8, corp C, Boxa 2, a documentatiei de atribuire, a caietului de sarcini si a regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiei publice cu strigare

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.109/24.09.2015

Privind
aprobarea închirierii prin licitație publică spațiului pentru comercializarea
mărfurilor alimentare, situat în Târnăveni, Piața Agroalimentară Avram Iancu
nr.8, corp C, Boxa 2, a documentației de atribuire, a caietului de sarcini și a
regulamentului
de organizare și desfașurare a licitației publice
cu strigare

 

            Consiliul local al
Municipiul Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de  24 septembrie 2015;

            Având în vedere Referatul
de specialitate înregistrat sub nr. 18819/17.09.2015

          În
temeiul art. 36 alin.(5) lit.a) și al art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă închirierea spațiului în suprafață de 16,35 mp situat în
Tarnaveni, str. Piața Agroalimentară Avram Iancu, nr.8, corp.C, boxa 2

                  Art.2. Se aprobă  Documentația de atribuire, Caietul
de sarcini și
Regulamentul de
organizare și desfașurare a licitației publice cu strigare.

            Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,                                                        

     Gligor
Dorin                                                                              

 

 

 

Avizează pentru legalitate,

    Secretar,

    Groza
Viorel Răzvan