nr. 126 din data 29.10.2015 privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, prezentata in ordinea de prioritate pentru anul 2015

 

 

HOTĂRÂREA
NR. 126/29.10.2015

Privind aprobarea Listei
solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate
închirierii,
 prezentată în ordinea de prioritate
pentru anul 2015

Consiliul
Local al Municipiului Tarnaveni, întrunit în ședința ordinară din data de  29 octombrie 2015;

Văzând referatul nr. 21260/21.10.2015, întocmit de Comisia socială
numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Târnăveni nr.1664/2013și HCL
nr.96/2014
.

În baza prevederilor Legii nr.152/1998,
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale art.15 din HGR nr. 962/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

În temeiul art. 36 alin.
(1) și al  art. 45 alin.(2) din
Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Lista
solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii,
prezentată în ordinea de prioritate, pentru anul 2015, conform Anexei nr.1 care
face parte integrantă din prezenta 
prezenta hotărâre.

Art.2.  Contestațiile
se vor adresa Primarului Municipiului Tarnaveni, în termen de 7 zile de la
afișare. Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la
primire, în condițiile legii.

Art. 3. Cu aducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni.

Președinte de ședință,

   
Bunea
Teofil

                                                                                  
Avizează pentru legalitate,

                                                                                                
Secretar,

                                                                                         Groza
Viorel Răzvan

 

–  
Anexa – Lista solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, prezentată în ordinea de prioritate, pentru anul 2015