nr. 115 din data 29.10.2015 Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

                                                             
HOTĂRÂREA NR.115/29.10.2015

Privind aprobarea planului de
ocupare a funcțiilor publice

pentru anul
2016

 

           
Consiliul
local al Municipiul Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 29
octombrie 2015;

           
Văzând referatul de specialitate nr. 19261 din 
23.09.2015
a Serviciului Organizare
Salarizare Resurse Umane, cu privire la aprobarea planului de ocupare a
funcțiilor publice pentru anul 2016;

           
În conformitate cu prevederile art.23, alin.(1) lit. “a” –
“g”
 și
alin.(2) lit.”b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

Având în vedere Ordinul Președintelui Agenției Naționale
a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru
elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor
publice;

           
În temeiul  art. 36 alin.
(3) lit. b) și al art.45 alin.(1) 
din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală nr. 215/2001,
republicat
ă, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.
1.
Se
aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al
primarului municipiului Târnăveni 
și serviciile publice de interes local, pentru anul 2016, conform
anexei  care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

 

Art.2.
Cu
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de
ședință,

              
Bunea Teofil

 

   Avizează pentru
legalitate,

                                                                                             
       
Secretar,

                                                                                 
      
Groza Viorel Răzvan

–  
Anexa –