nr. 117 din data 29.10.2015 Privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii lucrarii Bransament electric la patinoarul din parcul de agrement din str. V. Babe

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.117/29.10.2015

Privind aprobarea  necesității și oportunității achiziționării
lucrării Branșament electric la patinoarul din parcul de agrement din str. V.
Babeș.

            Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din
data de 29 octombrie 2105;

            Văzând  referatul  cu nr. 21356 din 22.10.2015 întocmit de către șef
birou Investiții, achiziții, servicii publice “ ing. Muth Teodor
;

            În baza
dispozițiilor  Legii nr. 273/ 2006
privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art. 1. Se aprobă  necesitatea și
oportunitatea achiziționării lucrării Branșament
electric la patinoarul din parcul de agrement din str. V. Babeș
.

           

            Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

      Președinte de ședință,

            Bunea Teofil

 

                                                                                   
Avizează pentru legalitate,

                                                                                                       Secretar,

                                                                                                   Groza Viorel Răzvan