nr. 118 din data 29.10.2015 Privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia Primarului nr. 1111/25.09.2015 asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2015 si rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2015

ROMÂNIA                                                                         

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.118/29.10.2015

Privind validarea modificărilor efectuate prin
Dispoziția Primarului
nr. 1111/25.09.2015
asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2015
  și rectificarea bugetului general consolidat
al  municipiului
pe anul 2015

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința  ordinară din data de 29 octombrie  2015;

Văzând
Referatul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  validarea
modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului
nr. 1111/25.09.2015 asupra bugetului general consolidat al
municipiului Târnăveni  pe anul 2015
  și
rectificarea bugetului general consolidat al 
municipiului
pe anul 2015, întocmit de director executiv “ Direcția economică  și înregistrat sub nr. 21.379/22.10.2015  

și Referatul de specialitate  nr.21.359/22.10.2015  privind aprobarea achiziționării unor produse, servicii și lucrări cuprinse în
Lista
obiectivelor de investiții pe anul 2015 cu finanțare din bugetul
local, întocmit în cadrul Biroului Investiții, Achiziții, Servicii Publice;

În baza
prevederilor Legii nr.186/2014 
privind  bugetul de stat pe anul
2015 și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul
art. 36 alin. (1) și (4) lit.a)  și
al  art. 45 alin.(2), lit.a) din Legea
nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. 
Se validează modificările efectuate prin Dispoziția primarului
nr.1111/25.09.2015, asupra bugetului general consolidat al municipiului
Târnăveni  pe anul 2015.

 Art.2.  Se
aprobă
 Anexa nr.1 – Bugetul general consolidat  al municipiului Târnăveni pe anul 2015
conform modificărilor propuse în
 Referatele de specialitate nr. 21.359/22.10.2015
și 21.379
/22.10.2015 la
proiectul de hotărâre privind
validarea modificărilor efectuate prin
Dispoziția Primarului nr.1111/25.09.2015
asupra bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2015 și rectificarea bugetului general consolidat al  municipiului Târnăveni pe anul 2015.

Art.3.   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni 
prin  Direcția economică din
cadrul unității administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.
        

 

Președinte de ședință,

    
Bunea Teofil

                                                                                       Avizează pentru legalitate

                                                                                                      Secretar,

                                                                                         Groza Viorel Răzvan

–   Anexa –