nr. 119 din data 29.10.2015 Privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al municipiului Tarnaveni a mijloacelor fixe rezultate in urma finalizarii obiectivelor de investitii – Retele de apa, retele de canalizare pluviala si retele de canalizare menajera -, investitii situate pe strazile: Soimilor-Piata, George Enescu Aleea Garii, Pandurilor, Zorilor, Crinului , Octavian Goga, Movilei si Republicii

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

HOTĂRÂREA
NR.119/29.10.2015

Privind aprobarea
cuprinderii în domeniul public al municipiului Târnăveni a mijloacelor fixe  rezultate în urma finalizării obiectivelor de
investiții

žRețele de apă,
rețele de canalizare pluvială și rețele de canalizare menajer㠝, investiții
situate pe străzile: Șoimilor-Piață, George Enescu “ Aleea Gării, Pandurilor,
Zorilor, Crinului , Octavian Goga, Movilei și Republicii

 

            Consiliul
Local al MunicipiuluiTârnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 29
octombrie 2015;

            Având
în vedere Referatul de specialitate privind aprobarea cuprinderii în domeniul
public al municipiului Târnăveni a mijloacelor fixe  rezultate în urma finalizării obiectivelor  de investiții
žRețele de apă, rețele de
canalizare pluvială și rețele de canalizare menajer㠝, investiții situate pe
străzile: Șoimilor-Piață, George Enescu “ Aleea Gării, Pandurilor, Zorilor,
Crinului , Octavian Goga, Movilei și Republicii,
întocmit în cadrul Direcției economice și înregistrat sub nr.
21317/22.10.2015;

Având
în vedere Nota internă înregistrată sub nr.21312/22.10.2015, prin care
Serviciul buget-contabilitate a comunicat Compartimentului Patrimoniu din
cadrul Direcției economice, lista mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării
obiectivelor de investiții  
Rețele de apă,
rețele de canalizare pluvială și rețele de canalizare menajeră
, care trebuie cuprinse în domeniul public al
municipiuluiTârnăveni;

Ținând cont de prevederile Legii
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul art.36 alin. (2) lit. c),
alin.(5) lit. a) și alin.(9) și al art. 45 alin.(3), din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

                                                                                                                     

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă cuprinderea în domeniul public al municipiului
Târnăveni
a
mijloacelor fixe  rezultate în urma finalizării
obiectivelor  de investiții

žRețele de apă, rețele de canalizare pluvială și rețele de canalizare
menajer㠝, investiții situate pe străzile:Șoimilor-Piață, George Enescu “ Aleea
Gării, Pandurilor, Zorilor, Crinului , Octavian Goga, Movilei și Republicii
 conform Anexei. nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre
.

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni și aparatul de specialitate al
acestuia.

 

Președinte de
ședintă,

     Bunea
Teofil                                                      

                                                                                                                                                            

                                                                 
                  Avizează pentru
legalitate,

                                                                                                          Secretar,

                                                                                               Groza Viorel Răzvan